Over 15.000 teachers already trust Eliademy

எலியாடமி மிகவும் அற்புதமாக இருக்கிறது மற்றும் முற்றிலும் என்னை பிரம்மிக்கவைத்தது! மூடுல்(Moodle) உடன் ஒப்பிடும்போது மிவும்எளியது .

மேலும் அறிய

Pavel Janicek (Scola Humanitas Litvínov, Czech Republic)

மிகவும் எளிது, எளிமையான,எங்கும் காணப்படும் கோர்ஸ் தளம்,ஒரு சில நிமிடங்களில் உள்ளடக்கத்துடன் செழுமையாகிறு. நன்று.

மேலும் அறிய

Inge de Waard (Institute of Tropical Medicine, Belgium)

Eliademy is a perfect tool for sharing documents and lessons with students and keeping track of their assignments. The style and the ease of use makes up for few missing features of classic LMS.

மேலும் அறிய

Ketil Thorgersen (Stockholm Musikpedagogiska Institut, Sweden)

With Eliademy I see more, a fresh look. Keep your openness. Your angle is right. Online learning tool should be simple to use.

மேலும் அறிய

Johannes Kamp (AOC Oost, Netherlands)

I've been using Eliademy since July 2014 and I love this platform. Very easy to create courses and track the enrollments and completions. Prompt support provided by the team when I needed it.

மேலும் அறிய

Priscilla Almeida (Appnomic, USA)

Eliademy is very simple to use for both teachers and students. Creating course is very easy and editing on the fly saves precious time for Teachers.

மேலும் அறிய

Alexander Badanov (Volga State University of Technology, Russia)

பெரும்பாலான LMS -ன் தொழில்நுட்ப பிரச்சினைகள் கையாள்வதை விடமாணவர்கள் கற்றல் விஷயத்தில் கவனம் செலுத்தவேண்டும் என நான் நம்புகிறேன்.எனது எதிர்கால இணைய கல்வி எலியாடமியில் உள்ளது,இது என் தீர்க்கதரிசனம்.

மேலும் அறிய

Mevlüt Develi (Ankara University, Turkey)

Eliademy is so easy to use and my students have been happy with this platform.

மேலும் அறிய

Tiina Huhtala (KSL, Finland)

Because Eliademy is the bomb when it comes to appearance, customer support, ease of use and function. I feel like we landed on a hidden gold mine.

மேலும் அறிய

Jules Gourley (Full Circle Maternity, USA)

எலியாடமி பயன்படுத்த மிகவும் எளிதானது, இதன் அற்புதமான வடிவமைப்பு அம்சங்கள் LMS க்கு எதிர்பாராத ஒன்றாகும் ,இது இலவச மற்றும் சமூகநல அமைப்பு. LMS கண்டறிவதனால் என்ன ஒரு நிவாரணம் என்றால் ஒரு ஆசிரியராக என் தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறது.மட்டுமின்றி மாணவர்களுக்கும்.எளிய மற்றும் நேர்த்தியான செயல்பாடு.

Robert McCall (Online English Systems Ltd, Brazil)

சிக்கலான மற்றும் விலையுயர்ந்த கல்வி அமைப்புகள் எலியாடமியின் ஏதாவது கடந்தகாலமாகஇருக்கும். இது இறுதியான கல்வி தீர்வு.

Francis Ortiz (Francisortiz, Spain)

I love the interface, it is very user friendly, the fact that it is free is amazing! I am very grateful for Eliademy and would highly recommend it to friends and colleagues.

Tuesday Hoffman (USA)

User-friendly. Simple. Flexible. I'm not a programmer, I'm an instructor. Thank you for letting me do my job by doing so well at yours!

Kim Radomske (Canada)

I have been Eliademy now for three years in my online course. I like especially the visual layout of the course structure. I have got good feedback of that from students as well. The program is also easy to use both from teachers and students point of view. Videos and links are directly visible and it is easy to see the course structure.

மேலும் அறிய

Susanna Fabricius (Arcada University, Finland)

I am a middle school teacher in Arizona. I teach 7th and 8th grade. I have been looking for an online tool like Eliademy for a long time. Nothing ever seemed to do just what I wanted. Eliademy does just what I want. I share links and videos, we share discussion questions, and it helps me to take my kids out of the classroom where real learning happens. My students love the site because it's easy to navigate and they can access it from their homes or cell phones. I have recommended it to all of my colleagues.

மேலும் அறிய

John Harris (Esterlla Middle School, USA)

A very handy tool for a busy teacher! A tremendous help to keep students progress on the course.

Tatyana Belskaya (RANEPA, Russia)

Eliademy helps to work collaboratively wherever we are, whenever we can. This is a great platform. Not only can we do tasks together, but we can also participate in discussions what is a way we feel more united as a group. Besides, as teachers, we can receive tasks submissions and grade them easily. There is also an option upload other course materials from different resources - online presentation, videos, files and even take part in webinars. Thank you to all the staff that makes Eliademy available.

மேலும் அறிய

Maria Isabel Piccinini (Centro de Capacitación, Argentina)

Eliademy is the best, most user-friendly LMS that I've used so far. Great user interface. Clean dashboard. Would highly recommend

மேலும் அறிய

Aika Thiele (George Mason University, US)

It is not that the moment I saw Eliademy, I fell in love with it, no, no, no, absolutely not. My deep respect and sincere love for Eliademy are carefully assessed based on an accurate evaluation through continuous research on the internet plus my constant interaction with Eliademy team over a long period of 4 years.

மேலும் அறிய

Syed Hashmi (Illustrated Math Series, US)

Only in Finland, this could happen. It gave us Linux, now this great concept. Open Operating Systems can be compared to Open Educational Platforms, not like Coursera or EdX, but one really open to any teacher who wants to share knowledge. In an easy and simple way.

மேலும் அறிய

Jorge Barrero (Formación de Expertos Digitales, Venezuela)

Interested? Start your first course right now.