Instructor

Лхагвасүрэн Пүрвээ

Экологийн ухааны доктор

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Зайнаас тандах үндсэн зарчим, төрөл тэдгээрийн үйл явц, агаар сансрын зургийн параметр, техникийн үндсэн нөхцөл, орчин үеийн программ хангамж ашиглан дүрсэд тайлал, тоон боловсруулалт хийх арга аргачлалыг судална.

Course content

  • Семинар-1

  • Семинар-3

  • Семинар-4

  • Семинар-5

  • Семинар-6

  • Семинар-7

  • Семинар-8

  • Бие даалтын гарын авлага

  • Семинар-2

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn