Instructor

Эрдэнэчимэг Сүхбаатар

1997 îíä ÌÓÈÑ-èéí Õóóëü ç¿éí ñóðãóóëèéã áàêàëàâð çýðýãòýé õóóëü÷ ìýðãýæëýýð, 1999 îíä Óäèðäëàãûí õºãæëèéí èíñòèòóòèéã ìåíåæåð öîëòîé óäèðäëàãûí àðãà ç¿é÷, çîõèîí áàéãóóëàã÷ ìåíåæåð ìýðãýæëýýð, 2000 îíä ÌÓÈÑ-èéí ìàãèñòðàíòóðûã õóóëü ç¿éí óõààíû ìàãèñòð çýðýãòýéãýýð, 2002 îíä ÌÓÈÑ-èéí ñóðãàíû äýýä êóðñèéã òóñ òóñ òºãññºí.

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Оюуны өмчийн эрх зүйн актууд, оюуны өмчийг хамгаалах, ашиглахтай холбогдсон харилцааг судална.

Оюуны өмч, патентын эрх зүй, зохиогчийн эрхийн тухай ойлголт, үндсэн шинж, зохицуулах зүйл, зохицуулалтын арга, эх сурвалжуудын талаар мэдлэг эзэмшинэ.

Оюуны өмчийн эрх авах, эрхээ хамгаалуулах чадвар эзэмшинэ

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn