Completed

Уур амьсгалын мэдээний шалгалт-Эчнээ.2016-2017. Намар. Д. Энхзул

Instructor

Энхзул Дорж

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Хичээлийн тодорхойлолт: Уур амьсгалын мэдээний аëäààòàé óòãûã èëð¿¿ëýõ, öààøäûí áîëîâñðóóëàëòàíä ýõ ìýäýý òýíöýõ ýñýõèéã òîäîðõîéëæ ãîëîãäîë óòãûã øàëãàí çàñâàðëàõ àðãàç¿éã ñóäàëíà.  

Оюутны эзэмшвэл зохих чадвар: Уур амьсгалын мэдээнд шат дараалсан шалгалт хийж алдааг илрүүлэн засварлах чадвар эзэмшинэ. 

Хичээлд ашиглах ном, сурах бичиг ажиглалтын материал:

Зохиогч

Номын нэр

Хэвлэсэн он

Тоо ширхэг

Хаана байгаа

1.

О. А.Дроздов

Климатология

Москва

1989

1

Багшид

2.

Б. Жамбаажамц

Монгол орны уур амьсгалын лавлах

УБ 1988

2

Номын санд

3.

УЦУХүрээлэн

Цаг уурын горимын мэдээлэл боловсруулалт, хангалтын автоматжуулсан систем

 

УБ 1999

5

Номын санд

4.

УЦУХүрээлэн

Цаг уурын ажиглалтын материал боловсруулалт ШЗ II-1-05

УБ 2006

5

Номын санд

5.

УЦУХүрээлэн

Нарны цацраг судлалын ажиглалтын мэдээ материалд бүтцийн ба онолын шалгалт хийх гарын авлага

 

УБ 2005

1

Багшид

6.

УЦУХүрээлэн

Цаг уурын автомат боловсруулалтын программ хангамж.

 

УБ 2008

 Лабораторид /309 тоот ангид/

 

Үнэлгээ:

 1. Ирц:

  10 оноо

  Идэвхи:

  10 оноо

  Бие даалт:

   30 оноо

  Явцын сорил I:

   10 оноо

  Явцын сорил II:    

   10 оноо

  Улирлын шалгалт:                           

   30 оноо

  Нийт оноо

  100 оноо  

   

Хэрэглэх нөхцөл

    Энэхүү хичээлийн материал нь Монгол Улсын Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургуулийн харъяа Ургамал, Газар, Тариалангийн Хүрээлэнгийн Агроэкологи Бизнесийн Сургуулийн багш М.Хуанганы оюуны бүтээл бөгөөд энэхүү вэбсайтаар дамжуулан манай сургуулийн онлайн сургалтанд хамрагдсанаар та хичээлийн бүхий л төрлийн материалыг цааш ямар нэг хэлбэрээр хувилах, олшруулах, түгээх, зарахгүй гэсэн нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсөн болно. Үүнтэй холбоотой асуудал Монгол Улсын зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хуулиар зохицуулагдана. 

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2014

 Монгол Улсын Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургуулийн

Ургамал Газар Тариалангийн Хүрээлэн Агроэкологи Бизнесийн Сургууль

Course content

 • Лекц-1 Уур амьсгалын мэдээний шалгалтын арга зүй

 • Лекц-2 Цаг уурын хэмжигдэхүүний тасарсан ажиглалтын нөхөлт хийх аргазүй

 • Лекц-3 Цаг уурын хэмжигдэхүүний тасарсан ажиглалтын шалтгааныг илрүүлэх тухай

 • Лекц-4 Уур амьсгалын мэдээнд техник шалгалт хийх тухай

 • Лекц-5 Ажиглалтын үр дүнд шүүмж шалгалт хийх тухай

 • Лекц-6 Нарны цацрагийн шалгалт хийх аргазүй

 • Лекц-7 Нарны цацрагийн бусад үзүүлэлтийг тооцох тухай

 • Лекц-8 Цаг уурын станц харуулын мэдээг автоматжуулсан аргаар шалгах алгоритм

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn