Instructor

Hanna-Liis K

Reviews (1)

Artjom Bogdanov

Overview

Ajaloo õppimine keskkoolis:

Õpid ajalugu kokku 6 kursust. Need kursused on järgmised:

 1. „Üldajalugu“
 2. „Eesti ajalugu I (kuni 16. ja 17. sajandi vahetuseni)“
 3. „Eesti ajalugu II (kuni 19. sajandi lõpuni)“
 4. „Lähiajalugu I – Eesti ja maailm 20. sajandi esimesel poolel“
 5. „Lähiajalugu II – Eesti ja maailm 20. sajandi teisel poolel“
 6. „Lähiajalugu III – 20. sajandi arengu põhijooned: Eesti ja maailm“

Valikkursused on

 1. „Üldajalugu – maailma ajalugu: tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat“
 2. „Üldajalugu – Euroopa maade ja Ameerika Ühendriikide ajalugu“

Kursuse „Üldajalugu“ ülesehitus ja sisu

Ajalugu on kümnendas klassis kokku kaks kursust, need on „Üldajalugu“ ja „Eesti ajalugu I“.

I kursus

1. teema „Antiikaeg“

Õpime umbes 12 tundi

 

 

 

 

Mida pead oskama ehk  õpieesmärgid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teema läbimise järel:

1)         mõistad  riigi, kultuuri ja ühiskonna olemuslikku seost antiikaja näidete põhjal;

2)         selgitad antiiktsivilisatsioonide tähtsust maailma ajaloos antiikaja näidete põhjal ning mõistad

antiigipärandi olulisust tänapäeval;

3)         tunned ning võrdled demokraatliku ja aristokraatliku linnriigi, Rooma vabariigi ja keisririigi toimimise põhimõtteid;

4)         iseloomustad religiooni ja mütoloogia osa antiikaja inimese maailmapildis ning kristluse tekkelugu ja kujunemist riigiusuks;

5)         iseloomustad näidete abil antiikkultuuri saavutusi, toob esile seosed antiikkultuuri ja Euroopa kultuuri kujunemise vahel, töötab ajastut iseloomustavate allikatega ning hindab neid kriitiliselt;

6)         näitad kaardil Kreeka linnriike ja hellenistliku kultuuri levikuala ning Rooma riigi laienemist;

7)         teas, kes olid Homeros, Herodotos, Sokrates, Platon, Aristoteles, Perikles, Aleksander Suur, Romulus, Caesar, Augustus, Constantinus Suur, Jeesus ja Paulus, ning iseloomustad nende tegevust;

8)         tead ja kasutad kontekstis järgmisi mõisteid: polis, aristokraatia, türannia, demokraatia, hellen, barbar, kodanik, senat, konsul, vabariik, keisririik, patriits, plebei, Piibel, Vana Testament, Uus Testament, Rooma õigus.

Mis teemasid selleks õpime?

 • Kreeka linnriigid: valitsemine, kodanikkond, elu-olu. Sparta ja Ateena.
 • Hellenid ja barbarid: Hellenite kasvatus, haridus ja igapäevane elu.
 • Kreeka kultuur: Mütoloogia ja religioon. Homerose eeposed. Ajalookirjutuse algus. Kõnekunst. Teater. Filosoofia: Sokrates, Platon, Aristoteles. Olümpiamängud.
 • Makedoonia tõus ja hellenism: Aleksander Suur.
 • Rooma riigi teke
 • Rooma vabariik ja selle korraldus.
 • Rooma tõus suurriigiks: Armee. Caesar. Keisrivõimu kehtestamine: Augustus. Lääne-Rooma ja Ida-Rooma.
 • Rooma ühiskond ja elu-olu: Perekond, kasvatus ja haridus. Rooma õigus. Rooma – antiikaja suurlinn. Ehituskunst.
 • Religioon: Ristiusu teke ja levik ning tõus riigiusuks.
 • Antiiktsivilisatsioonide saavutused ja tähtsus maailma ajaloos.

2. teema „Keskaeg“

Õpime umbes 12 tundi

Mida pead oskama ehk  õpieesmärgid

 

1) mõistad riigi, kultuuri ja ühiskonna olemuslikku seost keskaja kontekstis;

2) iseloomustad keskaja ühiskonda ja eluolu ning analüüsib kriitiliselt keskaja erinevaid teabeallikaid;

3) iseloomustad kiriku osa keskaja ühiskonnas ja kultuuris ning inimeste mõttemaailma kujundajana;

4) tead linnade tekkimise põhjusi ja iseloomustab, kuidas funktsioneeris linnaühiskond,

5) iseloomustad islami teket ja levikut ning väärtustab islami kultuuripärandit;

6) tead ristisõdade põhjusi ja tulemusi ning mõju kultuurile ja väärtushinnangutele;

7) iseloomustad keskaegsete ülikoolide tegevust;

8) seletad ja kasutad kontekstis järgmisi mõisteid: kirik, klooster, vaimulikud ordud, ketserlus, inkvisitsioon, ristisõjad, läänikord, naturaalmajandus, raad, tsunft, gild, Hansa Liit, skolastika, koraan;

9) tead, kes olid Muhamed, Karl Suur, Innocentius III ja Aquino Thomas, ning iseloomustab nende tegevust.

Mis teemasid selleks õpime?

 • Rahvasterändamine ja Lääne-Rooma riigi langus.
 • Frangi riik: Karl Suur. Lääne-Euroopa riikide teke.
 • Ühiskond ja eluolu: Läänikord. Feodaalide ja talurahva elu-olu. Rüütlikultuur. Linnaühiskond: kaubandus, käsitöö, valitsemine.
 • Islami teke ja levik: Muhamed. Koraan.
 • Ilmalik võim ja vaimulik autoriteet: keisrivõim ja paavstlus. Religiooni dominantsus. Vaimulikud ordud. Ketserlus.
 • Ristisõjad.
 • Ülikoolid ja skolastika.

Teema 3 Uusaeg

Õpime umbes 12 tundi

Mida pead oskama ehk  õpieesmärgid

 

1) mõistad riigi, kultuuri ja ühiskonna olemusliku seose ning väärtushinnangute muutumist uusajal;

2) iseloomustad uut maailmapilti ning selgitab renessanssi, maadeavastuste ja reformatsiooni osa selle kujunemisel; analüüsib kriitiliselt erinevaid teabeallikaid;

3) tead, mis mõju avaldasid Prantsuse revolutsioon ja Napoleoni reformid Euroopale;

4) iseloomustad industriaalühiskonda ning analüüsid selle mõju inimeste igapäevaelule;

5) näitad ja analüüsid uusajal toimunud muutusi Euroopa poliitilisel kaardil;

6) tunned teaduse ja tehnika arengu põhijooni ning tähtsamaid saavutusi uusajal;

7) seletad ja kasutad kontekstis järgmisi mõisteid: renessanss, humanism, reformatsioon, absolutism, parlamentarism, valgustus, revolutsioon, reform, kapitalism, kolonialism, monopol, urbaniseerumine, sotsialism;

8) tead, kes olid Leonardo da Vinci, Christoph Kolumbus, Fernão de Magalhães, Martin Luther, Louis XIV, Voltaire, George Washington, Napoleon, Karl Marx ja Otto von Bismarck, ning iseloomustad nende tegevust.

 

Mis teemasid selleks õpime?

 • Uue maailmapildi kujunemine: Renessanss ja humanism, maadeavastuste mõjud ja tagajärjed, reformatsioon ja vastureformatsioon.
 • Absolutism ja parlamentarism: poliitiline kaart uusaja alguses. Absolutism Prantsusmaal, parlamentarismi kujunemine ja kindlustumine Inglismaal. Ameerika Ühendriikide iseseisvumine.
 • Valgustus. Prantsuse revolutsioon ja Napoleoni sõjad, nende mõju Euroopale. Viini kongress. Rahvusluse tõus ja rahvusriikide teke.
 • Industriaalühiskond: Tööstuslik pööre, industriaalühiskonna iseloomulikud tunnused, masstootmine ja monopolid. Maailmamajandus, teaduse ja tehnoloogia areng uusajal.

 

 

Kohustuslikud materjalid, mis peavad olema igas tunnis kaasas

1)õpimapp (kiirköitja, kuhu kogud kokku kõik tunnikonspektid, töölehed, kontrolltööd, arutlused, artiklid jne.) või vihik, kus vahel on needsamad asjad.

Mida hinnatakse?

Hinded jagunevad arvestuslikeks ja protsessihinneteks.

 

1)  Arvestuslikud on hinded, mille puhul on õpetaja eelnevalt teatanud, et nende sooritamine on kõikidele kohustuslik. Arvestuslikud hinded on kontrolltööd või õpimapp. Kursuse jooksul  tuleb sooritada kohustuslikult vähemalt kolm arvestuslikku tööd.

 

Arvestuslikele töödele pääsemiseks on vajalik eeldustööde edukas sooritamine. Eeldustöid ei hinnata, oluline on, et õpilane saaks tagasisidet oma arengu ja oskuste ning teadmiste kohta. Eeldustöö positiivseks läbimiseks on vajalik vähemalt 50 % õigete vastuste olemasolu. Kontrolltööle pääsemiseks on vajalik kõigi eeldustööde sooritamine. E-koolis tähistatakse eeldustöö sooritamist märkega arvestatud või mittearvestatud. Kui õpetaja peab oluliseks, siis võib eeldustöid ka hinnata. Sellest teavitatakse õpilast ette. Eeldustööd võivad olla näiteks teemakohaste töölehtede täitmine, töö kaardi, sõnavara, ajalooallikatega.

 

2) Protsessihinded. Õpetaja võib neid hindeid panna näiteks tunnitöö või kodutöö eest.

 

Järelvastamine ja konsultatsioonid

 

Kursuse jooksul saadud hinded tuleb järele vastata kümne päeva jooksul pärast seda kui need on ekooli pandud.

 

Järelvastamise ja konsultatsiooni aeg  ning teema tuleb eelnevalt õpetaja juures registreerida.

 

Kursuse hinne moodustub arvestuslike tööde aritmeetilisest keskmisest, kus:

Hinne „5“  - 100 – 90 %

Hinne „4“– 89 – 75%

Hinne „3“ ­– 74 – 50%

Hinne „2“ – 49 – 20%

Hinne „1“ – 19 – 0 %

 

Juhul kui õpilane on puudunud rohkem kui 30% tundidest, tuleb tal lisaks arvestuslikele ja eeldustöödele sooritada lisaks kogu materjali hõlmav arvestustöö.

Ebaaus käitumine

Kui õpetaja tuvastab õpilase ebaausa käitumise (spikerdamise, plagiaadi vms), siis on selle töö hindeks 1.    

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn