Ühiskonna areng ja demokraatlik riigivalitsemine

Instructor

Jana Liiv

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

Miks me seda teeme?

Traditsioonilise ainetunni kõrval kasutame Eliademyt, et mugavamalt luua ja hallata veebipõhiselt ühiskonnaõpetuse kursust, arutleda ja testida teadmisi ning oskusi.

 

 

Milliseid teemasid käsitleme?

Kursuse jooksul läbitavad teemad:

 • Sotsiaalsed suhted ja institutsioonid;
 • Nüüdisühiskond ja selle kujunemine;
 • Riik ja riigi vormid;
 • Õigusriik ja võimude lahusus;
 • Inimõigused;
 • Poliitilised ideoloogiad;
 • Valimised;
 • Erakonnad ja kodanikuühendused;
 • Euroopa Liidu valitsemiskord ja toimimine.

 

Millised on meie eesmärgid?

Peamised õppe- ja kasvatuseesmärgid, mida veebipõhine keskkond toetab on, et õpilane:

 • mõistab, väärtustab ja kaitseb inimõigusi ning põhivabadusi; austab demokraatia põhimõtteid, järgib üldtunnustatud käitumisreegleid ning on seaduskuulekas;
 • austab enda ning teiste inimväärikust, suhtub eelarvamusteta ja lugupidavalt kõigisse inimestesse ning arvestab nende erivajadusi;
 • märkab, uurib ning seostab ühiskonna protsesse ja arengut ning aitab võimaluste piires probleemidele lahendusi leida;
 • põhjendab ning kaitseb oma seisukohti ja valikuid argumenteeritult ning osaleb arutelus ja väitluses; oskab eristada emotsionaalseid ja poliitiliselt kallutatud hinnanguid objektiivsest tõest; austab igaühe õigust isiklikule arvamusele ning sõnavabadusele;
 • hangib eesmärgipäraselt teavet ühiskonna kohta erinevatest allikatest, suudab seda tõlgendada, üldistada, kriitiliselt hinnata, talletada ja edastada, järgides seejuures autoriõigust.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn