УДИРДЛАГЫН БҮРТГЭЛ

Instructor

Алтанхуяг Ч.

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 Удирдлагын бүртгэлийн тухай үндсэн ойлголт

Course content

 • Удирдлагын бүртгэлийн тухай үндсэн ойлголт

 • Удирдлагын бүртгэлийг зориулалтаар ангилах

 • Зардал тоо хэмжээ, ашгийн хамаарлын шинжилгээ

 • Хэсэгчлэн тайлагнах ба зардал тооцооллын хандлага

 • Ялгаварт зардлын шинжилгээ

 • Тодорхой бус байдлын үед гарах шийдвэрийн тухай

 • Мастер төсөв

 • Ашгийн шинжилгээ ба төлөвлөлт

 • ҮНЗ нь уян хатан төсөв нөлөөлөх нөлөөлөл

 • Төвлөрсөн бус удирдлагын үйл ажиллагааны хяналт

 • Бүтээгдэхүүн ажил үйлчилгээний үнэ зохиолт

 • Капитал зарцуулалтын төлөвлөгөө,

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn