Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja võlaõigusseaduse rakenduspraktika

Instructor

Katrin Sarap

Reviews (1)

Kairit Ehala

Overview

 

TsÜS ja VÕS rakenduspraktika töölepinguseaduses sätestatut arvesse võttes

Koolituse toimumise koht:    Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, U06 ruum 304

Koolituse toimumise aeg:     6. ja 7. oktoober 2016, arvestuse sooritamine vahemikus 17.-25. oktoober 2016

Maht:                                    1 EAP (26 akadeemilist tundi)                      

Korraldaja:                            TTÜ avatud ülikool, kontakt: virge.karba@ttu.ee, telefon 620 3604

Lektor:                                   Katrin Sarap

 

                              6. oktoober 2016

 

09.30– 10.00

 

Saabumine, hommikukohv

10.00 – 11.30

Loeng

 • Tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) ja võlaõigusseaduse (VÕS) rakendamine töölepingulise suhtes.
 • Töölepingu seaduse (TLS) erisused TsÜS’i ja VÕS’i regulatsiooniga.
 • Töövaidlusorganite praktika TsÜS’i ja VÕS’i kohaldamisel.
 • Töö tegemise lepingud: töövõtuleping, käsundusleping ja tööleping, Lepingute sarnasused ja erisused.
 • Lepingueelsed läbirääkimised
 • Töölepingu sõlmimine (tahteavaldused)

 

11.30 – 12.15

 

Lõuna

12.15 – 13.45

Loeng

 • Tüüptingimused, sh tüüptingimuse lepingu osaks muutumine ja võimalik tühisus VÕS ja TLS mõistes
 • Töölepingu poolte kohustused  VÕS ja TLS mõistes
 • Kõrvalkohustused, sh kokkuleppe piirid, teatamiskohustused ja hoidumiskohustused TsÜS, VÕS ja TLS mõistes
 • Renditöö regulatsioon VÕS ja TLS mõistes

 

13.45 – 14.00

 

 

Kohvipaus

 

14.00 – 15.30

loeng

 • Töö tegemise lepingutest tulenevad füüsilise ja juriidilise isiku vastutuse alused, sh tsiviil- ja karistusõiguslik.
 • Lepingute täitmisel tekitatud kahju hüvitamine VÕS ja TLS alusel. Lepinguväline kahju.
 • Leppetrahvid, leppetrahvi nõudmisest teatamine, leppetrahvi vähendamine VÕS alusel
 • Auditooriumiga koolituspäeva teemakohase  näidiskaasuse lahendamine.

 

 

                           7. oktoober 2016

 

09.30– 10.00

 

Saabumine, hommikukohv

10.00 – 11.30

Loeng

 • Toimingud ja tahteavaldused töösuhtes (hoiatused, ülesütlemisavaldused, nõudeavaldused)
 • Tahteavalduste kättetoimetamine ja probleemistik TsÜS ja TLS alusel, tahteavalduse tagasivõtmine
 • Toimingute ja tahteavalduste töövaidlusorganis vaidlustamise võimalused, protseduur ja tagajärjed.
 • Kohtupraktika

 

11.30 – 12.15

 

Lõuna

12.15 – 13.45

Loeng

 • Tehingu kehtetuse alused: tühisus ja tühistamise TsÜS mõttes
 • Tehingu kehtetuse tuvastamise võimalused ning tagajärjed TsÜS ja TLS alusel
 • Lepingust taganemisega seotud tagajärjed (sh töölepingu sõlmimine enne tegelikku tööleasumist) VÕS ja TLS alusel.
 • Kohtupraktika

13.45 – 14.00

 

Kohvipaus

 

14.00 – 15.30

Loeng

 • Lepingu ülesütlemise regulatsioon VÕS ja TLS erisusi arvestades
 • Lepingu ülesütlemise tühisusega kaasnevate hüvitiste nõudmine ja väljamõistmine TLS ja VÕS alusel.
 • Tähtaeg, sh algus ja lõpp ning möödumine.
 • Aegumine ja selle tagajärjed TsÜS, TLS ja ITVS alusel
 • Aegumise peatumine ja katkemine
 • Kohtupraktika
 • Auditooriumiga koolituspäeva teemakohase  näidiskaasuse lahendamine.

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn