Tregjet dhe institucionet financiare-Ekonomi-Biznes

Instructor

Vedat Zulfiu

Instructor

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Qëllimet e programit lëndor-është të njihen studentët me principet dhe funkcionimi i Tregjeve financiare(tregu i parasë, tregu i kapitalit, tregu devizor etj.) dhe institucioneve financiare (bankat, kompanitë e sigurimeve, fondet pensionale dhe fondet investuese)., të cilat paraqesin një segment të jazhtëzkonshëm në ekonomitë nacionale si dhe në ekonominë botërore në tërësi.

Tregjet financire dhe institucionet jo vetëm që ndikojnë jetën tonë të përditshme, por ato merren me transfere me shuma të mëdha të mjeteve që ndikojnë drejt për së drejti në profitin e kompanive, prodhimit të produkteve dhe shërbimeve, e sidomos mirëqenies në ekonominë botërore dhe të vendit.

Në vitet e fundit ndodhën ndryshime fundamentale revolucionare në tregjet dhe isntitucionet financiare në nivel botëror. Në nëj mënyrë dramatike kaluam edhe ne ndryshimet të tregjeve dhe instituconeve financiare në RM.

Përfitimi  i dijenisë të kësaj lënde mundëson bazën fundamentale për përsoshmërinë e mëtutjeshme të studentëve që presin dhe dëshirojnë të punësohen në fushat atraktive sic janë: bankat dhe institucionet financiare në përgjithsi.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn