Instructor

Miia Toivio

Ohjaaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Sisältö

 • Perehtyminen tutkimuksen tekemisen perusteisiin ja tieteellisen kirjoittamisen ominaispiirteisiin kirjoitusharjoitusten ja lukemisen kautta.
 • Tiedonhaun taitojen harjoitteleminen.

 

Tavoite

 • Opiskelija hahmottaa tieteellisen kirjoittamisen merkityksen.
 • Hän tutustuu tieteellisen kirjoittamisen prosessiin, tieteelliseen ilmaisuun ja lähteiden käyttöön.

 

Arviointi

Hyväksytty / Täydennettävä

 

Opintopisteet

3 opintopistettä teemaopintoina.

Proseminaariin valmistautuvat voivat valita teemaopinnoista myös Gradulukupiirin (1 op).

 

Kirjallisuutta

 • Hirsjärvi, Sirkka, Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula 2010. Tutki ja kirjoita. 15.-16. uudistettu painos. Helsinki: Tammi. Myös vanhemmat painokset (esim. 2008) käyvät.
 • Kinnunen, Merja & Löytty, Olli 2002. Tieteellinen kirjoittaminen. Tampere: Vastapaino.
 • Kniivilä, Sonja, Lindblom-Ylänne, Sari & Mäntynen, Anne 2012. Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. 1.-2. painos. Helsinki: Sanoma Pro.
 • Joensuu, Juri et al. (toim.) 2008. Luova laji. Jyväskylä: Atena.
 • Mäkinen, Olli 2005. Tieteellisen kirjoittamisen ABC. Helsinki: Tammi.
 • Ronkainen, Suvi et al. 2011. Tutkimuksen voimasanat. Helsinki: WSOYpro.
 • Muu vapaavalintainen tutkimuskirjallisuus. Ks. esim. kirjoittamisen tutkimuksen tietopankki.

 

Suorittaminen

Osallistuminen lähiopetukseen, yhteen kirjoittamisen oppaaseen ja Luova laji -teokseen tutustuminen sekä n. viiden-kuuden liuskan mittaisen tieteellisen esseen kirjoittaminen.

 

Jokainen opiskelija muotoilee tieteellistä esseetä varten sopivasti rajatun tutkimuskysymyksen, joka käsittelee kirjoittamista jostain heitä kiinnostavasta näkökulmasta. Opiskelijat etsivät itsenäisesti esseen tutkimusongelmaan sopivia kirjoittamista käsitteleviä tekstejä, kuten artikkeleita, harjoitellen samalla tiedonhaun taitoja.

 

Proseminaariin valmistautuvat työstävät alustavan tutkimussuunnitelman ja raakamateriaalitekstiä omasta aiheestaan ja tutkimuskysymyksestään.

 

Aikataulu

2. jakson ajan tiistaisin klo 9.15-11.45

luokassa A1

 

29.10. Johdatus tieteelliseen tutkimiseen ja kirjoittamiseen

5.11. Tieteellisen kirjoittamisen prosessista ja tieteellisen tekstin piirteistä (argumentaatio, referointi, metateksti)

12.11. Vierailu Helsingin yliopiston opiskelijakirjastossa ja kansalliskirjastossa

19.11. Tutkimussuunnitelman (tutkimusaiheen, johtoajatuksen ja aineiston) esitteleminen

26.11. Esseiden ensimmäiset versiot

3.12.  Itsenäistä työskentelyä. Ei lähiopetusta

10.12. Esseiden palautus. Ei lähiopetusta (Riikkan proosakurssi klo 10-16)

17.12. Yhteenveto ja palaute esseistä

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn