Машин үйлдвэрлэлийн технологи /2018-2019. Т.Азжаргал/

Instructor

Азжаргал Төмөрхүү

Магистр

Reviews (1)

Энхзориг Амаржаргал

Overview

 1. Хичээлийн товч тодорхойлолт: Ñòàíäàðò÷èëàë, õàðèëöàí îðëóóëàëòын ерөнхий зарчим, òåõíèêèéí õýìæèëòèéí îíîë, àðãà÷ëàëûí ¿íäñèéã ñóäëàíà.
 2. Оюутны эзэмшвэл зохих ìýäëýã: Хэмжил зүйн үндэс, харилцан орлуулалтын ерөнхий зарчмын суурь болох хүлцэл суултын тогтолцооны тухай үндсэн ойлголт, стандарт, техникийн төрөл бүрийн харьцалтанд суулт сонгох зарчим, суултын нарийвчлалыг хангах арга зэрэг мэдлэг эзэмшинэ.
 3. Оюутны эзэмшвэл зохих чадвар: Стандартчилал, харилцан орлуулалт, техникийн хэмжил зүйн зарчимд тулгуурлан хэмжилтийн багажин дээр бие даан хэмжилт, шалгалт хийх, тооцоо хийх, бүтээгдэхүүний чанарын үнэлгээ өгөх ÷àäâàðòàé áîëíî.
 4. Хэрэглэх нөхцөл

  Энэхүү хичээлийн материал нь Монгол Улсын Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургуулийн харъяа Ургамал, Газар, Тариалангийн Хүрээлэнгийн Агроэкологи Бизнесийн Сургуулийн багш Т.Азжаргалын оюуны бүтээл бөгөөд энэхүү вэбсайтаар дамжуулан манай сургуулийн онлайн сургалтанд хамрагдсанаар та хичээлийн бүхий л төрлийн материалыг цааш ямар нэг хэлбэрээр хувилах, олшруулах, түгээх, зарахгүй гэсэн нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсөн болно. Үүнтэй холбоотой асуудал Монгол Улсын зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хуулиар зохицуулагдана.

  Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2016

  Монгол Улсын Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургуулийн

  Ургамал Газар Тариалангийн Хүрээлэн Агроэкологи Бизнесийн Сургууль

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn