Soveltava tutkimus ja kehittäminen

Instructor

Merja Drake

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Kurssikuvaus

Kurssin tunnus: MET2HY101 Laajuus: 5 OP (135 h) Ajoitus: 1. lukukausi Kieli: Suomi

Taso: Syventävät ammattiopinnot

Tyyppi: Pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja. Opintojakso liittyy yleensä opiskelijan opinnäytetyöhön tai tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojektiin (TKI).

Opintojakson suoritettuaan, opiskelija osaa

  • tunnistaa ja rajata toimintaympäristöstä kehittämiskohteen
  • suunnitella ja toteuttaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita
  • arvioida hankkeiden tuloksia ja vaikuttavuutta
  • käyttää asianmukaisia tutkimus- ja kehitystoiminnan työkaluja ja soveltaa menetelmiä innovatiivisesti ja luovasti
  • kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa.

Sisältö

  • Tutkimuksellisen kehittämistyön kokonaisuus ja lähestymistavat
  • Tapaus-, toiminta- ja konstruktiivinen tutkimus lähestymistapoina
  • Tapaus-, toiminta- ja konstruktiivisen tutkimusprosessin suunnittelu, toteutus ja arviointi
  • Aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät laadullisessa tutkimuksessa
  • Tutkimuksen laatu (validiteetti, luotettavuus, läpinäkyvyys) ja etiikka

 

Vastuuopettaja Merja Drake 050 327 5659, merja.drake(at)haaga-helia.fi

 

Arviointi:

Arvioinnin kohteet ja kriteerit Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

  1 3 5
Tiedot Opiskelija hallitsee soveltaviin tutkimus- ja kehittämismenetelmiin liittyvät käsitteet välttävästi. Opiskelija ymmärtää ja hallitsee soveltaviin tutkimus- ja kehittämismenetelmiin liittyvät käsitteet hyvin Opiskelija ymmärtää ja hallitsee soveltaviin tutkimus- ja kehittämismenetelmiin liittyvät käsitteet erinomaisesti.
Taidot

Opiskelija osaa välttävästi käyttää soveltavan tutkimuksen ja kehittämisen menetelmiä.

Opiskelija osaa käyttää hyvin soveltavan tutkimuksen ja kehittämisen menetelmiä. Opiskelija osaa käyttää erinomaisesti soveltavan tutkimuksen ja kehittämisen menetelmiä.
Pätevyys Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa työelämän kehittämistehtäviä saadessaan opastusta Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa työelämän kehittämistehtäviä saadessaan jonkin verran opastusta Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa työelämän kehittämistehtäviä itsenäisesti.

Arvosanat/ Kohteet 1 3 5

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään sähköisen linkin kautta, joka toimitetaan opiskelijoille kurssin loppupuolella.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn