Системи керування базами даних

Instructor

Олександр Ройко

Instructor

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Нормативна навчальна дисципліна «Системи керування базами даних» є дисципліною, що входить до циклу професійно-практичної програми підготовки фахівців спеціальності 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення» за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст.Курс дисципліни загальним обсягом 81 год., з них аудиторних 68 годин: 40 год. — лекції, 20 год. — лабораторні роботи, 8 год. — практичні роботи, а також 13 годин самостійної роботи.Основна мета дисципліни «Системи керування базами даних» полягає в ознайомленні з можливостями сучасної обчислювальної техніки та сучасних комп'ютерних технологій, їх роллю та значенням для розвитку суспільства та галузі, а також в освоєнні застосовування цього потужного інструменту в процесі професійної діяльності майбутніх фахівців.

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn