Instructor

Armir Ziba

MSc

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Lënda Sipermarresia  ka synim kryesor t´i njohtojë stutentët me materjen rreth lëndës  dhe rritjes së  vazhdueshme si nga aspekti konceptual ashtu edhe permbajtësor.  Me njohurit e reja që i përmban lënda e sipërmarrësisë  i ofrohet punës dhe problemeve praktike që  do ti hasin studentët gjatë  angazhimit të  tyre në jetën afariste. Do të mundëson marrjen e vendimeve afariste dhe njëherit afirmohet dhe promovohet si një  nga faktorët më  të  rëndësishëm të  nxitjes së  zhvillimit të  iniciativës sipërmarrë se në segmentin e biznesit të  vogël.

Përmes  zhvillimit të ligjëratave dhe ushtrimeve synohet në qëllime kryesore të lëndës që janë:

 • përgaditja e studentëve në aspektin teorik dhe praktik për cështjet vendimmarrë se nga sfera e biznesit;
 • fitimi i njohurive të mjaftueshme nga fusha e sipërmarësisë ;
 • të  hulumtohet fenomeni i sipërmarrësisë  dhe ta sqarojnë  fenomenin kompleks të  tij përmes ligjeratave, ushtrimeve dhe punime të  ndryshme shkencore;
 • nxitja e punës shkencore  dhe e pavarur e studentëve si gjatë studimeve ashtu edhe gjatë punës në jetën praktike;
 • edukimi i ndershmërisë dhe i pastërsisë së figurës së studentit.

 

Silabusi

Tema 1 "HYRJE"

 • Zhvillimi i  mendimit ekonomik mbi sipërmarrësinë 

Tema 2 "SIPËRMARRËSIA SI GJENERUESE E BIZNESEVE TËVOGLA DHE TË  MESME"

 • Rëndësia e sipërmarrësisë  për biznese të  vogla dhe të  mesme,
 • Përkufizimi i sipërmarrësisë  dhe sipërmarrë sit,
 • Karakteristikat e personalitetit të  sipërmarrësit,
 • Roli i sipërmarrësit në  sipërmarrësi,
 • Dallimet esenciale në  mes të  nocionit “sipërmarrës” dhe “menaxher” tek    NVM,
 • Llojet e sipë rmarrë sve
 • Gruja sipë rmarrë se,
 • Kuptimi i esencës të  sipërmarrësisë ,
 • Inovacioni;
 • Marrja e riskut afarist,
 • Pavarë sia në  veprim,
 • Realokimi i resurseve dhe kombinimi i faktorë ve të  zhvillimit
Tema 3 "PROCESI I ZHVILLIMIT TË  SIPË RMARRËSISË "
 • Fazat e zhvillimit të  sipë rmarrë sisë ,
 • Shkolla e sipë rmarrë sisë ,

 

Tema 4 "ZHVILLIMI I NVM DHE TË SIPË RMARRËSISË "
 • Dallimet në  mes teorive të  ndryshme ekonomike mbi tregun liberal,
 • Rë ndë sia e NVM dhe të  sipë rmarrë sisë  në  vendet me ekonomi ë  tregut
 • Karakteristikat esenciale të  ekonomisë  së  sipë rmarrë sisë ,
 • Struktura e pronësisë ,
 • Sektori i pronës publike,
 • Sektori i pronës private (individuale dhe grupore),
 • Roli i shtetit në  krijimin e ambientit të  sipë rmarrësisë ,
Tema 5 "Roli i NVM dhe i sipë rmarrë sisë  në  ekonominë  e vendeve të  zhvilluara"
 • Sipërmarrësia në  SHBA
 • Sipërmarrësia në  Gjermani
 • Sipërmarrë sia në  Japoni
 • Rasti i modelit ekonomik të  Zvicrës,
Tema 6 "Vazhdim"
 • Sipërmarrësia në  ekonominë  e Suedisë ,
 • Sipërmarrësia në  ekonominë  e Britanisë  së  Madhe,
 • Sipërmarrësia në  ekonominë  e Francës,
 • Sipërmarrësia në  ekonominë  e Italisë ,
 • Sipërmarrësia në  ekonominë  e Belgjikës,
 • Sipërmarrësia në  ekonominë  e Austrisë ,
 • Sipë rmarrësia në  ekonominë  e Holandës
Mid-term Exam  
   

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn