Completed

PS4 Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta, Ruoveden lukio (2. jakso 2015)

Instructor

Tuomas Kankaanpää

Reaaliaineet opettaja hi yh ue et fi ps

Aineenopettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

 

4. Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta (PS4)

Opettaja: Tuomas Kankaanpää

 

TAVOITTEET

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• ymmärtää ihmisen toiminnan olevan sekä tietoisen ohjauksen että tiedostamattomien

tekijöiden vaikutuksen alaista

• tutustuu motivaation ja emootioiden perusteorioihin ja tietää, miten ihmisen motivaatiota ja

emootioita koskeva tutkimustieto syntyy niiden pohjalta

• ymmärtää, miten motivaatio, emootiot ja kognitiiviset toiminnot muodostavat dynaamisen

toimintaa ohjaavan kokonaisuuden

• ymmärtää, miten motivaatio ja emootiot ovat yhteydessä yksilön ja yhteisön hyvinvointiin

• ymmärtää tietoisuuden, ajattelun ja kielen merkityksen ihmisen toiminnassa

• ymmärtää taitavan ajattelun, älykkyyden, asiantuntijuuden ja luovuuden edellytyksiä ja

kehittämismahdollisuuksia yksilön ja yhteisön näkökulmasta.

 

Keskeiset sisällöt

- eritasoiset motiivit sekä motivaation kehittäminen ja ylläpitäminen
- tunteet moniulotteisina prosesseina sekä niiden muodostuminen, ilmeneminen ja merkitys
- motivaation ja emootioiden perusteoriat ja tutkimus
- motivaation, emootioiden ja kognitiivisten toimintojen keskinäiset vaikutukset ihmisen toiminnassa
- motivaation, emootioiden ja niiden säätelyn yhteys hyvinvointiin yksilö- ja yhteisötasolla
- motivaation ja tunteiden yhteydet sosiaalisiin ja kulttuurisiin tekijöihin sekä motivaation ja tunteiden biopsykologinen perusta
- korkeatasoinen kognitiivinen toiminta, kuten ajattelu, ongelmanratkaisu ja päätöksenteko

 

Arviointiperusteet:

oppimispäiväkirja, kurssikoe, tuntityöskentely

 

Oppikirja:

Mielen maailma

 

 

Course content

 • Oppimisympäristö Eliademy

 • Kurssisuunnitelma

 • Kurssikoe

 • Twitterin käyttö kurssilla

 • Oppimispäiväkirja PS4 kurssille

 • Kurssin muistiinpanot

 • Johdanto

 • 1 Mitä tunteet ovat?

 • 2 Pelko

 • 3 Viha ja aggressio

 • 4 Onnellisuus ja mielihyvä

 • 5 Tunteiden säätely ja tunneäly

 • 6 Motiivit ja motivaatio

 • 7 Minäpystyvyys, ajattelu ja motivaatio

 • 8 Motiivien hermostollinen perusta

 • 9 Seksuaalisuus

 • 10 Sosiaalinen motivaatio

 • 11 Älykkyys

 • Älykkyys II

 • 12 Luovuus

 • 13 Taiturit ja asiantuntijat

 • 14 Käsitteet ja kieli ajattelun apuna

 • 15 Ongelmanratkaisu ja päätöksenteko

 • Keskeiset käsitteet

 • Linkkiapaja

 • Kurssin sisältöihin liittyvää videomateriaalia

 • Sovelluspankki

 • Psykologian ainereaali

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn