Instructor

Ave Soekov

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Kursuse kirjeldus:

 

Perekonnaõpetuse ainekava

 

Maht: 36 tundi

Õpetaja: Piret Meresma

 

Teemad:

  1. Perekonna ajalugu ja olemus; erinevad perevormid

  2. Suhete kujunemine: tunded (armumine, seksuaalsus, armastus), sooline identiteet, soorollid, sotsiaalne küpsus, partneri valik

  3. Pereplaneerimine: raseduse vältimine, rasedus ja selle planeerimine, raseduse psühholoogiline mõju mehele ja naisele, sünnitus ja sellest taastumine

  4. Pereks kasvamine: lapse areng, vanemlus ja kasvatus, perekonna tähtsus ja funktsioonid, pereliikmete õigused ja kohustused, perekonnaseadus

  5. Kriisid ja vägivald peres: perevägivald, RLS, konfliktid ja nendega toimetulek, perekonna kriisiperioodid, lahutus, lein

Kursus lõpeb arvestusliku hindega, kursue keskel toimub jooksev hindamine

Eesmärk: Suunata õppijad mõtlema elu püsiväärtuste üle.  Perekonna ja indiviidi kui väärtuse tajumine. Täisväärtusliku ja terve perekonna olulisuse mõistmine lapse arengu seisukohalt. Eneseanalüüsioskuse areng, arendada põhjus-tagajärg – seoste leidmise oskuseid. Silmaringi avardumine, olemasoleva elukogemuse korrastumine.

Õppijad omavad ülevaadet inimese käitumismudelitest kriisisituatsioonides, paraneb teadlikkus konfliktidega toimetuleku viisidest.

Õppe eesmärgiks on suunata õppijad protsessini, mille väljundiks on hariduse omandamine erinevates aspektides:

  • sotsiaalsed oskused (enese ja teiste seisukohtade kõrvutamine);
  • infoühiskonnas tarvilikud oskused (info otsimine, analüüsimine ja korrastamine);
  • väljendusoskused (verbaalne ja lingvistliline väljendumine, teistele esinemine);
  • uute teadmiste omandamine (uurimisaspektist lähtuvate teadmiste omandamine);
  • perekonnaga seotud teadmiste ja kogemuste korrastumine ning mõtestamine.

....................
Õpiväljundid tagatakse kujundava hindamise käigus, kus õppijat suunatakse enese täiendamisele, lähtuvalt õpijast ning tema antud ilmingus valitud aspektile.

Ulvilt:

"Õppe eesmärgiks on suunata õppijad protsessini, mille väljundiks on hariduse omandamine erinevates aspektides:" Mina kasutaks "hariduse" asemel "kogemuste, oskuste, teadmiste" või "enese täiendamine"
 

Suunata õppijad mõtlema elu püsiväärtuste üle.  Perekonna ja indiviidi kui väärtuse tajumine. Täisväärtusliku ja terve perekonna olulisuse mõistmine lapse arengu seisukohalt. Eneseanalüüsioskuse areng, arendada põhjus-tagajärg – seoste leidmise oskuseid. Silmaringi avardumine, olemasoleva elukogemuse korrastumine. Õppijad omavad ülevaadet inimese käitumismudelitest kriisisituatsioonides, paraneb teadlikkus konfliktidega toimetuleku viisidest.

Õppematerjalid: M.Kagadze jt „Perekonnaõpetus“ Koolibri, 2007. (sinine õpik, saadaval kooli raamatukogus) Esimesed peatükid veebis.

Hindamiskriteeriumid:

Kursuse kestel toimub kujundav hindamine (analüüsitakse, antakse tagasisidet, innustatakse, suunatakse). Kursuse arvestuslik kujuneb lõputöö põhjal.

Õpetaja: Piret Meresma

 

Toetav õppekirjandus:  M.Kagadze jt Perekonnaõpetus.Gümnaasiumi inimeseõpetuse õpik.Koolibri, 2007. Esimesed peatükid veebis. (sinine õpik, saadaval kooli raamatukogus)

 

Hindamiskriteeriumid: Kursuse kestel toimub kujundav hindamine (analüüsitakse, antakse tagasisidet, innustatakse, suunatakse).

Maksimaalne tulemus 100p: lõputöö 50p+mõttesõelal osalemine 10p+iseseisev töö 25p+ teiste postituste kommenteerimine jne 15 p

50% sooritusest =hinne "3", 75% sooritusest hinne "4", 91% ja enam sooritusest = hinne "5" 

 Iseseisvat tööd peab veel lahti kirjutama, lõputöö hindamise võtame üle kooli lõputööde hindamisest, arvan.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn