Instructor

Ave Soekov

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

KURSUSE TUTVUSTUS

Kursuse maht: 35 h

Õppe vorm: kombineeritud õpe (6 h auditoorset + 29 h veebipõhist tööd)

Kursuse ajakava: vt siit

Õppesisu:

Perekonnaõpetuse kursuses keskendutakse perekonnaelu psühholoogiale, sotsioloogiale, eetikale, perekonnaõigusele, majandamisele ja perekonna rollile ühiskonnas.  Kursus toetab õpilase isiksuse arenemist, aitab mõtestada ja analüüsida oma rolli perekonnas, arendada vastutustunnet nii isiklikus kui ka ühiskonnaelus. (Vt Riiklikku õppekava siit)

Teistest õppeainetest on kursus tihedalt seotud loodusainete, kirjanduse ning teiste sotsiaalvaldkonna ainetega. Õpilane õpib tundma ühiskonnas toimivaid demograafilisi, sotsiaalseid, majanduslikke ja ajaloolisi protsesse ning nähtusi, mis mõjutavad pereelu struktuure ja protsesse.

Perekonnaõpetuse kursus viiakse läbi ilmingupõhiselt. Ilmingupõhise õppimisel ja õpetamisel lähtutakse igapäevase reaalse elu nähtustest ehk ilmingutest. Ilmingut PEREKOND käsitletakse tervikuna, eluliselt, õppeainetevahelisi piire ületades (erineb traditsioonilisest õppeaineteks jaotamisest). Ilmingute käsitlemisel luuakse seoseid valdkondade vahel, õppekavade vahel, teoreetiliste teadmiste ja praktika/tegelikkuse vahel.

Kursuse sisu sünnib õppija ja õpetajate (aineõpetaja, haridustehnoloog, IT spetsialist, sotsiaalpedagoog, psühholoog) vahelises koostöös. Õppija on sellel kursusel teadmiste looja, õpetajad kui juhendajad ja suunajad. Õppijad võivad sellele õpiteekonnale kaasa haarata ka oma perekonnaliikmeid. Õppe väljundiks on õpilase poolt või rühmatöös loodud praktiline või teoreetiline töö. (Loe ilmingupõhisest õppest lähemalt siit)

Ilmingupõhise õppe eesmärk on muuta õpe elulisemaks, ühendada perekonda ja õppeprotsessi, läbi valikuvabaduse soodustada ja hoida õpimotivatsiooni.

Õppematerjalid:

M.Kagadze jt „Perekonnaõpetus“ Koolibri, 2007. (sinine õpik, saadaval kooli raamatukogus) Esimesed peatükid veebis.

Õpitulemused:

 • õppijal arenevad sotsiaalsed oskused (väljendusoskus, enese ja teiste seisukohtade kõrvutamine, koostööoskused);
 • õppijal areneb digitaalne kirjaoskus (võime leida, liigitada, mõista, hinnata ja analüüsida infot, kasutades tänapäeva digitaaltehnoloogia võimalusi)
 • õppija omandab,  täiendab ja mõtestab perekonnaga seotud teadmisi;
 • õppija mõtestab ja analüüsib olemasolevat elukogemust.

Õpiväljundite saavutamine tagatakse kujundava hindamise käigus, kus õppijat juhendatakse ja suunatakse enese täiendamisele vastavalt valitud aspektile.

Hindamine:

Kursuse kestel toimub kujundav hindamine (analüüsitakse, antakse tagasisidet, innustatakse, suunatakse).

Kursusehinne kujuneb 4 osast: arvestuslik töö annab 40% ja 3 ülesannet a´ 20%. Ülesannete juhised on tunnikirjeldustes (vt menüüst Ülesanded). 50% sooritusest =hinne "3", 75% sooritusest hinne "4", 91% ja enam sooritusest = hinne "5" .

Juhendavad õpetajad:

 • perekonnaõpetuse õpetaja: Piret Meresma
 • haridustehnoloog Ave Soekov
 • peainformaatik Reio Kiidli
 • sotsiaalpedagoog Ulvi Niitsoo
 • aineõpetajad

 

 

Course content

 • 1. tund 16.01.

 • 2. tund 20.02

 • 3. tund 17.04

 • Tagasiside

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn