Instructor

Piret Meresma

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Perekonnaõpetuse ainekava

 

Maht: 36 tundi

Õpetaja: Piret Meresma

 

Teemad:

  1. Perekonna ajalugu ja olemus; erinevad perevormid

  2. Suhete kujunemine: tunded (armumine, seksuaalsus, armastus), sooline identiteet, soorollid, sotsiaalne küpsus, partneri valik

  3. Pereplaneerimine: raseduse vältimine, rasedus ja selle planeerimine, raseduse psühholoogiline mõju mehele ja naisele, sünnitus ja sellest taastumine

  4. Pereks kasvamine: lapse areng, vanemlus ja kasvatus, perekonna tähtsus ja funktsioonid, pereliikmete õigused ja kohustused, perekonnaseadus

  5. Kriisid ja vägivald peres: perevägivald, RLS, konfliktid ja nendega toimetulek, perekonna kriisiperioodid, lahutus, lein

Kursus lõpeb arvestusliku hindega, kursue keskel toimub jooksev hindamine

Eesmärk: Suunata õppijad mõtlema elu püsiväärtuste üle.  Perekonna ja indiviidi kui väärtuse tajumine. Täisväärtusliku ja terve perekonna olulisuse mõistmine lapse arengu seisukohalt. Eneseanalüüsioskuse areng, arendada põhjus-tagajärg – seoste leidmise oskuseid. Silmaringi avardumine, olemasoleva elukogemuse korrastumine.

Õppijad omavad ülevaadet inimese käitumismudelitest kriisisituatsioonides, paraneb teadlikkus konfliktidega toimetuleku viisidest.

 

 

Toetav õppekirjandus:  M.Kagadze jt „Perekonnaõpetus“ (sinine õpik, saadaval kooli raamatukogus)

 

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn