Completed

Opiskelun tukiprosessit muuttuvassa ympäristössä, 5 op

Instructor

Marjatta Myllylä Os Keskuoja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Kuva: Taisto Ahonen

KURSSIN YHTEENVETO

Kurssilla opit hahmottamaan, millaisia aihealueita opiskelun tukiprosesseihin liittyy. Tällä kurssilla käsitellään osaa erilaisista mahdollisista opiskeluun liittyvistä tukiprosesseista. Muitakin opiskelua tukevia mahdollisuuksia on olemassa ja niihin voit perehtyä muissa yhteyksissä. Tavoite tällä kurssilla on ottaa haltuun tässä käsiteltävät teemat siten, että pystyt hyödyntämään näitä näkökulmia käytännön työssäsi.

 

Oppimisympäristöajattelu

Oppimisympäristöajattelu haastaa opettajan miettimään omaa opettamistaan. Oppimista tapahtuu myös perinteisen luokkatilan ja koulutuntien ulkopuolella, miten voit tätä hyödyntää tätä ulottuvuutta omassa työssäsi? Voit käyttää apunasi avoimia tai suljettuja oppimisympäristöjä tai luoda aidon tai simuloidun oppimisympäristön oppimisen tueksi. Toisaalta voit tarkastella oppimisympäristöä viiden eri ulottuvuuden kautta - fyysinen, sosiaalinen, paikallinen, tekninen, didaktinen - ja pohtia näiden kehittämismahdollisuuksia juuri sinun opetustilanteessasi, sekä oppijoiden että omasta opettajan näkökulmastasi.

 

Kulttuuri-identiteetin rakentaminen

Oppilaitosten avautuessa oppilaitosten on vastattava myös haasteisiin, jotka koskevat kulttuuri-identiteetin muodostumista ja kulttuuristen oikeuksien toteutumista monikulttuurisessa ympäristössä. Suomalaisessa yhteiskunnassa monikulttuurisuus on jo tätä päivää. Kulttuuri-identiteetin rakentumisen osiossa saat näkökulmia tähän.

 

Yhteisöjen osaaminen

Ryhmän ja yhteisön merkitys on suuri opiskelun koko kontekstissa paitsi yhteisön toiminnan näkökulmasta, myös osaamisen, sen kerryttämisen ja hyödyntämisen näkökulmasta. Niin osaaminen kuin yhteisön toimintakin ovat hyvin kompleksisia eli monimutkaisia ja monitasoisia prosesseja. Erilaiset ryhmädynaamiset ilmiöt vaikuttavat yhteisön toimintaan, mutta myös yksilöiden henkilökohtaiset taustat vaikuttavat siihen, miten ryhmät ja yhteisöt toimivat. Toisaalta taas on ymmärrettävä, miten yhteisön toimivuuteen voidaan vaikuttaa, jotta osaaminen saadaan käyttöön täysipainoisesti. Yhteisöjen osaamisen osuutta suorittaessasi käyt läpi osaamisen määrittelyä, otat haltuun kaksi ryhmädynaamista mallia sekä saat käytännön välineitä yhteisöllisyydestä huolehtimiseen.

 

Oppilaan ohjaaminen ja tukeminen

Opiskelun tukiprosessit rakentavat opiskelun esteettömyyttä monitasoisesti. Esteetön oppiminen merkitsee, että opiskelijoilla on tasavertaiset mahdollisuudet rakentaa omaa osaamistaan opiskelun aikana. Opiskeluhuollon tavoitteina on edistää oppimista, hyvinvointia, sosiaalista vastuuta sekä osallisuutta.
 

Verkostojen rakentaminen ja markkinointi

Tulevaisuudessa opettajan työ avautuu yhä enemmän oppilaitoksesta ulospäin ja verkosto-osaamisen merkitys korostuu.

 

Arviointi opetuksen tukena ja oppimisprosessin kehittämismahdollisuutena

Arviointi suuntaa voimakkaasti oppimista ja opettajan on hyvä olla tietoinen tekemistään arviointivalinnoista. Opettajan vuorovaikutustaidot korostuvat arvioinnin painopisteen siirtymisen myötä. Arvioinnin tätä päivää on osallisuus, arvioitavan oma aktiivisuus. Usein oppija sekä  arvioi itseään että muita. Osallistava arviointi vaatii opettajalta eettistä ammattitaitoa ja hyvää ohjauskykyä, jotta arviointi toteutuu sellaisena, mitä halutaan. Oppijan arviointiosallisuudessa haasteena on rehellisyys ja uskallus arvioida vertaisia. Avoimen arviointikulttuurin ja henkilökohtaisten arviointitaitojen kehittymisessä opettajan rooli ja yhdenmukainen ohjeistus ovat avainasemassa.

 

Oheisesta mind mapista hahmotat kurssin sisällöt yhdellä silmäyksellä. Ymmärrät myös sen, miten ne linkittyvät toisiinsa.

Voit kurssin aikana palata mind mapiin jäsentääksesi asioiden keskinäistä yhteyttä.

Antoisaa opiskelua!

 

Tekijät:

 

TAMK/TAOK

Tekijät: Taija Ahonen, Outi Haapakangas, Elina Holmström, Juha Isolahti, Terhi Katajamäki, Jere Kuusinen

Ohjaajat: Marjatta Myllylä, Päivi Lehtonen

 

Course content

  • Johdanto

  • Opintojaksoseloste

  • Oppimisympäristöt ja niiden kehittäminen

  • Kulttuuri-identiteetin rakentaminen

  • Yhteisöjen osaaminen

  • Oppilaan ohjaaminen ja tukeminen

  • Verkostojen rakentaminen ja markkinointi

  • Arviointi opetuksen tukena ja oppimisprosessin kehittämismahdollisuutena

  • Lähteitä ja kirjallisuutta

  • Kurssin arviointi

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn