Instructor

Tapio Mielonen

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Opiskelija oppii uutta omasta oppimisestaan, tiedoistaan ja taidoistaan. Uusi osaaminen voi näyttäytyä esimerkiksi taitojen kehittymisenä, ymmärryksen lisääntymisenä ja suhtautumistavan muutoksena.
Opiskelija tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan oppimistilanteissa. Hän harjoittelee eri opiskelutekniikoita ja kehittää omaa tapaansa oppia ja hyödyntää erilaisia opiskelustrategioita. Opiskelija jakaa omaa osaamistaan ja oppimistaan yhdessä muiden kanssa ja oppii toisilta. Hän oppii liittämään pienet yksittäiset työtehtävät osaksi laajempaa kokonaisuutta ja ymmärtää työskentelynsä tarkoituksen ja merkityksen sekä ymmärtää, että oppiminen on elinikäinen prosessi
Opi oppimaan -opintokokonaisuuden toteutus sisältää oman oppimispäiväkirjan tekemistä, oppimisstategioihin tutustumista sekä oman tavan oppia hahmottamista. Osaamispiste toteutuu verkko-opiskeluna. Opi oppimaan - opintokokonaisuusjakson aikana käydään läpi opiskelijan aikaisemmat oppimiskokemukset, ennakkoasenteet opiskelua kohtaan, opiskelijan vahvuudet ja kehittämisen tarpeet opiskelussa sekä kehitetään opiskelutekniikkaa.
Tulevan työn ennakointi on tärkeää merkityksellisen oppimisen kannalta. Ennakoinnissa pohditaan, mitä asiasta tiedetään ennalta ja näin kyetään liittämään uusi opittava asia osaksi jo olemassa olevaa tietoa. Opintokokonaisuudessa opetellaan käsitekartan käyttöä. Opiskelua tuetaan käyttämällä omaa tablettia, tietokonetta, kännykkää, digikameraa tai videokameraa oppimispäiväkirjan teossa esim. liittyen to-jaksoon. 
Opintokokonaisuuden lopuksi opettaja antaa jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaisen palautteen, jossa luodaan katsaus menneeseen, tähän hetkeen ja tulevaisuuteen oppimaan oppimisen -taidoissa. Opiskelijoille ei anneta aina valmiita vastauksia, vaan heitä ohjataan itsenäiseen tiedonhankkimiseen, ajattelun ja ongelmanratkaisutaitojen kehittämiseen

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn