Instructor

Азжаргал Төмөрхүү

Магистр

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Ìàòåðèàëëàã öýã, àáñîëþò õàòóó áèåä õ¿÷íèé ¿ç¿¿ëýõ ¿éë÷ëýë, óã ¿éë÷ëýëýýð ÿâàãäàõ ìåõàíèê õºäºë㺺íèé åðºíõèé õóóëèóä, áèåèéí òýíöâýðèéí íºõöºë,  êèíåìàòèê, äèíàìèêèéí ¿íäñýí òîîöîîã õèéõ àðãà ç¿éã ñóäëàíà.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn