Instructor

Armir Ziba

MSc

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Marketing Menaxhment është arti dhe shkencë për zgjedhjen e tregjeve të synuara duke krijuar, mbajtur dhe rritur konsumatorët përmes krijimit, dhe komunikimit një vlerë të lartë konsmatorëve. Menaxhimi i Marketingut kërkon të përmbushur objektivat e organizatiës në mënyrë sa më efektive në kënaqjen e klientëve në një mjedis dinamik. Kjo lëndë ofron një pasqyrë të parimeve dhe  proceseve të marketingut dhe ju ofron studentëve mundësi për të aplikuar konceptet kyçe në situata praktike të biznesit. 

 
Objektivat mësimore 
 
• Për të aplikuar teorinë dhe konceptet e marketingut në "botën reale" 
• Për të përdorur konceptet e marketingut për të marrë vendime të biznesit 
• Përmirësimi në përballjet me  sfidat aktuale dhe çështjet e ndryshme në marketing
 
 
Silabusi
 
Tema 1"Kuptimit dhe drejtimit markting"
 • Konceptet kryesore per marketing
 • Nevojat, deshirat dhe kerkesat
 • Vlera, kostoja dhe kenaqesia
 • Produktet
 • Shkembimet, transaksionet dhe maredheniet
 • Tregu
 • Marketingu
 • Drejtimi marketing
 • Kendveshtrimet e drejtimit marketing
 • Kendveshtrimi prodhim, produkt, shitje dhe marketing
Tema 2 "Mjedisi Marketing"
 • Analiza e nevojave perballe prirjeve te mjedisit
 • Makromjedisi
 • Mjedisi PESTEL
 • Mikromjedisi
 • Ndermarrja
 • Furnizuesit
 • Ndermjetesit
 • Klientela
 • Konkurrenca
 • Publiku
Tema 3 "Sistemi i informacionit marketing "
 • Kuptimi i sistemit te informacionit marketing
 • Perberesit e sistemit te informacionit marketing
 • Sistemi kontabel
 • Sistemi i intelegjences markting
 • Sistemi i studimit dhe i kerkimit marketing
 • Sitemi i modelimit marketing
Tema 4 "Kenaqja e klienteles permes cilesise, sherbimit dhe vleres "
 • Vlera dhe kenaqesia
 • Vlera dhe kendveshtrimi i klientit
 • Kenaqesia
 • Drejtimi i vleres dhe i kenaqesise
 • Zinxhiri i vleres
 • Sistemet e drejtimit te vleres
 • Ruajtja e klientes
 • Kostoja e klientit te humbur
 • Nevojshmeria e ruajtjtes se klientes
 • Marketingu i maredhenieve
 • Rentabiliteti i nje klienti
 • Venia ne jete e cilesise se pergjithshme marketing
 • Perkufizimi i cilesise ne kendveshtrim marketing
 • Marketingu i cilesise se pergjithshme 
Tema 5 "Klientela e produkteve te konsumit te gjere"
 • Faktoret kryesore qe ndikojne ne blerje
 • Faktoret socio-kulturor
 • Faktoret psiko-sociale
 • Faktoret pesonal
 • Faktoret psikologjik
 • Procesi i blerjes
 • Rolet ne nje situate blerjeje
 • Stuatat e blerjes
 • Etapat e procesit te blerjes
Tema 6 "Segmentimi i tregut"
 • Kuptimi i sigmentimit dhe etapat e realizimit te tij
 • Kriteret e segmentimit
 • Segmentimi sipas karakteristikave te konsumatoreve
 • Analiza e profileve te segmenteve
 • Perzgjedhja e segmenteve
 • Vleresimi i segmenteve te ndryshem te tregut
 • Zgjedhja e segmenteve
 • Faktoret e tjere per vleresimin dhe zgjedhjen e segmenteve
 • Segmentimi i tregjeve industriale

 

Mid-Term exam  
   
   
   

 

 
Literatura
 
"Drejtim Marketingu" - Bardhul Ceku dhe Arjan Abazi - Tirane, 2004
"Drejtim Marketingu" - Liljana Elmazi, Tirane 2013
 "Marketing Management" Philip Kotler, Kevin Keller 14th Edition, 2011
 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.