Instructor

Johannes Pernaa

Vieraileva luennoitsija Kemian mallit ja visualisointi -kurssilla.

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Kurssilla tutustutaan mallinnuksen ja visualisoinnin merkitykseen luonnontieteellisen tiedon opettamisessa. Kurssi on rakennettu itsenäisesti opiskeltavan materiaalin päälle, jota on kasattu Eliademy alustalle. TEEMAT ovat mallinnus, visualisointi, TVT-työkalut ja soveltaminen käytäntöön. Kurssi sisältää lisäksi kolme lähipäivää ja koululaisten ohjaamisharjoituksen. Ohjaamisharjoitus tehdään kenttäkouluissa ja opiskelijat sopivat paikasta itse. Paikan etsimiseen saa tarvittaessa tukea kurssin ohjaajilta. Tervetuloa kurssille!

Kurssin kolme keskeisintä tavoitetta ovat, että opiskelija:

 • ymmärtää mallinnuksen ja visualisoinnin merkityksen kemian opettamisessa
 • Tutustuu monipuolisesti mallinnusta ja visualisointia tukeviin TVT-työkaluihin
 • Oppii soveltamaan edeltäviä työkaluja omassa opetuksessaan

 

OPPIMISTAVOITTEET OSA-ALUEITTAIN

Tavoitteena on, että opiskelija:

Elinikäinen oppiminen ja tutkiva kemian opettajuus

 • saa tukea hyvään kemian kokonaishallintaan

 • perehtyy kemian opetuksessa käytettäviin mallinnusmenetelmiin ja –ohjelmiin itsenäisesti

 • ymmärtää kemian mallien erilaisia luonteita, niiden rooleja sekä niiden käyttöä kemiassa ja kemian opetuksessa

 • ymmärtää kemian visualisointia ja sen roolia erilaisten mallien esittämisessä

 • osaa hyödyntää laskennallista kemiaa kemian oppimisen tukena koulussa

Oppijakeskeinen kohtaava kemian opetus

 • saa valmiuksia oppilaiden kemian ymmärtämisen ja ajattelutaitojen tukemiseen

Kemian opetuksen yhteisö

 • tutustuu kemian mallintamisen opetukseen  oppilasryhmille

 • saa innostusta ja elämyksiä aiheesta kouluopetukseen

Kestävän kehityksen tavoitteet

 • oppii arvioimaan mallinnusta ja visualisointia tukevien työkalujen taloudellista-, sosiaalisista- ja ympäristövaikutusta sekä näiden yhteistoimintaa mm. lähdekoodin avoimuuden ja oppimisprosessinsa tuotoksien jakamisen näkökulmasta.

TVT-strategian tavoitteet

 • harjoittelee opetukseen liittyvien TVT-työkalujen ja ohjelmien käyttöä

 • tutustuu kemian uusiin opetussuunnitelmien perusteisiin TVT:n näkökulmasta ( OPS 2016)

 • harjoittelee oppimispäiväkirjan avulla digikansalaisuuden edellyttämiä tiedon jakamisen ja lähestyttäväksi tekemisen taitoja

 • Osallistuu verkossa tapahtuvaan oppimisyhteisöön luomiseen

 

ARVIOINTI

5 erinomainen, 3 hyvä, 1 välttävä

 

Aktiivisuus ja ryhmätyötaidot (33 %)

Kurssin kirjalliset työt ja esitykset (67%)

5

 

Osoittaa erinomaista aktiivisuutta, vastuunottoa ja oma-aloitteisuutta omassa opiskelussaan oppimistavoitteidensa saavuttamiseksi. Osallistuu aktiivisesti rakentavan ja positiivisen ilmapiirin luomiseen. Noudattaa opetukselle laadittuja aikatauluja. On aktiivinen keskusteluissa. Jakaa omaa osaamistaan opettaja/opiskelija yhteisön kesken.

Käsittelee kurssin keskeisiä teemoja monipuolisesti oppimispäiväkirjassaan. Osaa yhdistää teemojen teoreettista tietoa ja erilaisia työkaluja ja menetelmiä käytäntöön ohjaustuokiossa. Osoittaa omaa pohdintaa ja asioiden luovaa prosessointia. Palauttaa tehtävänsä ajoissa.Osoittaa oma-aloitteisuutta ja työskentelee annettujen ohjeiden mukaisesti.

   

Osallistuu jonkin verran keskusteluihin. Ottaa vastuun omasta opiskelustaan. Työskentelee aikataulujen mukaan. Ilmoittaa opettajalle mikäli ei pysty toimimaan aikataulujen puitteissa. Ottaa asioista oma-aloitteisesti selvää.

Työskentelee annettujen ohjeiden mukaisesti. Osoittaa omaa pohdintaa kohtalaisesti. Palauttaa oppimistehtävät yleensä ajoissa.

2

   

1

Osoittaa harvoin aktiivisuuttaan keskusteluissa. Seuraa annettuja ohjeita ilman itsenäistä vastuunottoa. Jättää ilmoittamatta, mikäli ei osallistu keskusteluihin.

Kirjalliset työt ja opetus vastaavat heikosti niille annettuja kriteereitä. Teoreettisen tiedon yhdistäminen käytäntöön heikkoa. Osoittaa heikkoa opiskeltujen asioiden hallintaa. Oma pohdinta on puutteellista. Tekee annetut tehtävät.

0

yksi tai useampi arviointikriteereistä ei täyty

yksi tai useampi arviointikriteereistä ei täyty

Kaikki osiot tulee suorittaa hyväksytysti. Toukokuun 31.5. jälkeen ei oteta vastaan edes erikseen sovittuja rästitehtäviä, jonka jälkeen koko kurssi on suoritettava uudelleen, mikäli palautuksia puuttuu.

 

Kuormittavuuslaskelma (5op = 135h)

Kurssin osa

Tunnit

 (h)

Lisätietoa

TEEMAT ja oppimispäiväkirjan kirjoittaminen

60,0

TEEMA 1:  Mallinnus

TEEMA 2: Visualisointi

TEEMA 3: TVT-työkalut mallinnuksessa ja visualisoinnissa

TEEMA 4: Soveltaminen käytäntöön

Lähiopetus

9,0

3x lähiopetus

Oma ohjaustuokio

30,0

 Opetustuokion sopiminen (6h) , suunnittelu(22 h) ja opettaminen (valmistelut) (2 h)

     

Opponointi

4,0

= toisen työparin Mallinnus-esityksen arviointi

Muiden oppimispäiväkirjojen kommentointi

30,0

= Keskustelu annetuista aiheista kurssin keskustelualueella + loppuyhteenveto

Yksilöohjaus

2,0

= henkilökohtaiset ohjaajatapaamiset ja muu yksilöohjaus

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn