Majandus ja maailmapoliitika

Instructor

Jana Liiv

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

Miks me seda teeme?

Traditsioonilise ainetunni kõrval kasutame Eliademyt, et mugavamalt luua ja hallata veebipõhiselt ühiskonnaõpetuse kursust, arutleda ja testida teadmisi ning oskusi, jagada õppematerjale.

 

A political cartoon of Vice President Andrew Johnson (a former tailor) and Lincoln, 1865, entitled "The 'Rail Splitter' At Work Repairing the Union." The caption reads (Johnson): Take it quietly Uncle Abe and I will draw it closer than ever. (Lincoln): A few more stitches Andy and the good old Union will be mended.

 

Kursuse peamised teemad:

  • Riik ja majandus
  • Tööturg ja hõive
  • Tarbimine ja investeerimine
  • Maailma areng ja maailmapoliitika

 

Peamised õppe- ja kasvatuseesmärgid, mida veebipõhine keskkond toetab on, et õpilane:

  • mõistab, väärtustab ja kaitseb inimõigusi ning põhivabadusi; austab demokraatia põhimõtteid, järgib üldtunnustatud käitumisreegleid ning on seaduskuulekas;
  • austab enda ning teiste inimväärikust, suhtub eelarvamusteta ja lugupidavalt kõigisse inimestesse ning arvestab nende erivajadusi;
  • märkab, uurib ning seostab ühiskonna protsesse ja arengut ning aitab võimaluste piires probleemidele lahendusi leida;
  • põhjendab ning kaitseb oma seisukohti ja valikuid argumenteeritult ning osaleb arutelus ja väitluses; oskab eristada emotsionaalseid ja poliitiliselt kallutatud hinnanguid objektiivsest tõest; austab igaühe õigust isiklikule arvamusele ning sõnavabadusele;
  • hangib eesmärgipäraselt teavet ühiskonna kohta erinevatest allikatest, suudab seda tõlgendada, üldistada, kriitiliselt hinnata, talletada ja edastada, järgides seejuures autoriõigust.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn