Instructor

Kimmo Koivunoro

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii formalisoimaan väitelauseita ja tutkimaan niiden totuusarvoja totuustaulujen avulla
 • ymmärtää avoimen lauseen käsitteen ja oppii käyttämään kvanttoreita
 • oppii todistusperiaatteita ja harjoittelee todistamista
 • oppii lukuteorian peruskäsitteet ja perehtyy alkulukujen ominaisuuksiin
 • osaa tutkia kokonaislukujen jaollisuutta jakoyhtälön ja kokonaislukujen kongruenssin avulla
 • osaa määrittää kokonaislukujen suurimman yhteisen tekijän Eukleideen algoritmilla.

Keskeiset sisällöt

 • lauseen formalisoiminen
 • lauseen totuusarvot
 • avoin lause
 • kvanttorit
 • suora, käänteinen ja ristiriitatodistus
 • kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö
 • Eukleideen algoritmi
 • alkuluvut
 • aritmetiikan peruslause
 • kokonaislukujen kongruenssi

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn