Instructor

Xano Cebreiro

Profe

Ensino lingua e literatura

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Proponse a escrita de fichas de películas que amosen unha situación de minorización lingüística, especialmente da lingua galega.

Trabállanse, para iso, no nivel de 2º ESO, a comprensión, a esquematización e os trazos do texto expositivo, incluídos algúns mecanismos de cohesión, así como o status das linguas e o proceso de normalización.

Entre as destrezas que se teñen en conta para determinar os criterios de avaliación, están:

 • Comprender a intención comunicativa, o tema e as ideas principais de textos expositivos sinxelos.
 • Recoller nun esquema de ideas a información clave do texto.
 • Recoñecer a adecuación dos contidos ao coñecemento do destinatario a través de procedementos explicativos (definicións, exemplos, reformulacións).
 • Recoñecer os procedementos para a ocultación do emisor, como a oración sen suxeito e impersoal.
 • Manexar os esquemas textuais descritivo, comparativo e enumerativo (clasificación, exemplificación, ilustración).
 • Percibir a progresión mediante mecanismos de correferencia léxica.
 • Recoñecer e usar os marcadores temporais e de orde para marcar etapas e distribuír a información, así como os índices gráficos que a estruturan.
 • Distinguir frase de oración e percibir a orde lóxica desta.
 • Diferenciar a ficha (dun produto cultural) doutros xéneros sinxelos do tipo expositivo e caracterizala.
 • Comprender as principais situacións das linguas minorizadas no marco da diversidade lingüística do mundo.
 • Revisar cun mínimo criterio o proceso de normalización lingüística en Galicia.
 • Planificar a escrita de fichas: recolleita de información adecuada, finalidade informativa, esquema textual...
 • Redactar de acordo cos trazos do xénero.

Materia regrada: Lingua galega e literatura.

Nivel: 2º ESO

Profesor: Xano

 

Course content

 • 1. Explícame

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn