Instructor

Hanna-Liis K

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

Õpid ajalugu kokku 6 kursust. Need kursused on järgmised:

 1. „Üldajalugu“
 2. „Eesti ajalugu I (kuni 16. ja 17. sajandi vahetuseni)“
 3. „Eesti ajalugu II (kuni 19. sajandi lõpuni)“
 4. „Lähiajalugu I – Eesti ja maailm 20. sajandi esimesel poolel“
 5. „Lähiajalugu II – Eesti ja maailm 20. sajandi teisel poolel“
 6. „Lähiajalugu III – 20. sajandi arengu põhijooned: Eesti ja maailm“

Valikkursused on

 1. „Üldajalugu – maailma ajalugu: tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat“
 2. „Üldajalugu – Euroopa maade ja Ameerika Ühendriikide ajalugu“

Kursuse „Lähiajalugu II“ ülesehitus ja sisu

Ajalugu on kaheteistkümnendas klassis kokku kaks kursust, need on „Lähiajalugu II“ ja „Lähiajalugu III“.

I TEEMA:  Külm sõda – 10 tundi

 

 

 

 

Mida pead oskama ehk  õpieesmärgid

 

 

teema” Külm sõda” läbimise järel õpilane:

1)  analüüsib külma sõja põhjusi ja kujunemist ning teab avaldumisvorme;

2)  analüüsib külma sõja kriiside tekkimise põhjusi ning osaliste taotlusi ja tulemusi;

3)  analüüsib rahvusvahelist olukorda külma sõja ajal;

4)  iseloomustab kahe Saksa riigi arengut külma sõja ajal;

5)  teab, kes olid Harry Truman, John F. Kennedy, Nikita Hruštšov, Fidel Castro, Konrad Adenauer ja Willy Brandt, ning iseloomustab nende tegevust;

6)   seletab ja kasutab kontekstis järgmisi mõisteid: külm sõda, kriisikolle, NATO, VLO, võidurelvastumine, raudne eesriie.

Mis teemasid selleks õpime?

Külm sõda

 • külma sõja kujunemine ja selle avaldumise vormid: võidurelvastumine, sõjalised liidud; kriisid: Korea sõda, Suessi kriis, Kuuba kriis, Vietnami sõda, Berliini kriisid;
 • kahepooluseline maailm: USA ja NSVL vastasseis;
 • lõhestatud Saksamaa: lõhestamine, kahe Saksa riigi vahelised suhted.

II TEEMA: Demokraatlik maailm pärast Teist maailmasõda – 6 tundi

Mida pead oskama ehk  õpieesmärgid

 

teema “Demokraatlik maailm pärast Teist maailmasõda” läbimise järel õpilane:

1)  analüüsib demokraatlike riikide arengu põhijooni;

2)  teab Euroopa integratsiooni kujunemist ja põhietappe;

3)  teab, kes olid Ronald Reagan ja Robert Schumann, ning iseloomustab nende tegevust;

4)  seletab ja kasutab kontekstis järgmisi mõisteid: Euroopa Liit, Euroopa Nõukogu, OSCE.

Mis teemasid selleks õpime?

Demokraatlik maailm pärast Teist maailmasõda;

 • USA: poliitiline süsteem, majandus, ühiskonnaelu;

 • Ühise Euroopa-identiteedi otsingud, Euroopa integratsioon.

III TEEMA: NSVL ja kommunistlik süsteem – 12 tundi

Mida pead oskama ehk  õpieesmärgid

 

teema “NSVL ja kommunistlik süsteem” läbimise järel õpilane:

1)  analüüsib kommunistliku süsteemi kujunemislugu ja põhijooni;

2)  iseloomustab NSVLi ühiskonnaelu arengut;

3)  analüüsib kommunistliku süsteemi kriiside põhjusi ja tagajärgi;

4)  analüüsib Eesti ühiskonna arengut Nõukogude okupatsiooni ajal;

5)  seletab ja kasutab kontekstis järgmisi mõisteid: kollektiviseerimine, industrialiseerimine, stalinism, sula, stagnatsioon, dissidentlus, Brežnevi doktriin, plaanimajandus, sotsialismileer, liiduvabariik, kultuurirevolutsioon;

6)  teab, kes olid Jossif Stalin, Nikita Hruštšov, Leonid Brežnev, Mao Zedong, Johannes Käbin, Aleksander Dubček ja Lech Walesa, ning iseloomustab nende tegevust.

Mis teemasid selleks õpime?

NSVL ja kommunistlik süsteem

 • kommunistliku süsteemi kujunemine
 • Ida-blokk: poliitiline süsteem, majandus, ühiskonnaelu, Moskva poliitika ja kriisid: Ungari ülestõus, Praha kevad, Poola kriisid
 • NSVL: stalinism, sula, stagnatsioon
 • Eesti NSV: ühiskond, majanduse areng, rahvastik, vastupanu vormid, Välis-Eesti.

IV TEEMA: Maailm sajandivahetusel

Mida pead oskama ehk  õpieesmärgid

 

Teema “Maailm sajandivahetusel” läbimise järel õpilane:

1)  analüüsib kommunistliku süsteemi lagunemise põhjusi;

2)  teab ja näitab muutusi maailma poliitilisel kaardil pärast külma sõja lõppu;

3)  analüüsib jõudude vahekorra muutusi rahvusvahelistes suhetes ning uute pingekollete kujunemist;

4)  analüüsib Eesti iseseisvuse taastamist ning teab riikluse ülesehitamise käiku;

5)  selgitab Eesti integreerumist Euroopasse ja maailma;

6)  teab, kes olid Ronald Reagan, Mihhail Gorbatšov, Boriss Jeltsin, George Bush, Helmut Kohl, Vaclav Havel, Arnold Rüütel, Lennart Meri, Edgar Savisaar ja Mart Laar, ning iseloomustab nende tegevust;

7)  seletab ja kasutab kontekstis järgmisi mõisteid: perestroika, glasnost, laulev revolutsioon, Rahvarinne, Balti kett, interrinne, ERSP, Eesti Kongress, Põhiseaduse Assamblee.

Mis teemasid selleks õpime?

Maailm sajandivahetusel

 • NSVLi ja kommunistliku süsteemi lagunemine: Berliini müüri langemine, majanduslikud ja poliitilised reformid NSVL-s; kommunistliku bloki lagunemise ja kommunistlike ideede krahhi mõju väärtushinnangutele;
 • külma sõja lõpp ja geopoliitilised muudatused: poliitilise kaardi muutumine;
 • USA rolli muutus: uus jõudude vahekord maailmas;
 • Eesti iseseisvuse taastamine. Integratsioon Euroopasse ja maailma: laulev revolutsioon, riikluse taastamine;
 • uued pingekolded: Balkani kriis.


 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn