Instructor

Taina Vepsäläinen

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Äidinkieli

 

Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

 • osaa kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan
 • osaa kehittää esiintymis- ja ryhmätyötaitojaan
 • osaa käyttää ja tulkita erilaisia tekstilajeja
 • tuntee kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin muotoja ja merkitystä.

Osaamisen arviointi

Viestintä- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen

Tyydyttävä T1
 • ilmaisee asiallisesti mielipiteensä ja perustelee ne vakuuttavasti
 • ottaa vuorovaikutuksessa toisten näkemykset huomioon
 • ymmärtää henkilöiden sanattoman viestinnän merkityksen ja vaikutuksia sanoman vastaanottoon
Hyvä H2
 • toimii kohteliaasti ja joustavasti vuorovaikutustilanteissa erilaisissa ympäristöissä
 • ottaa viestinnässään huomioon vastaanottajan, tilanteen ja alansa vaatimukset
 • ottaa huomioon sanattoman viestinnän vaikutuksia omassa ilmaisussaan
Kiitettävä K3
 • ylläpitää puhuessaan vuorovaikutusta, havainnollistaa puheenvuoroaan ja rakentaa sen sisällön loogiseksi
 • viestii rakentavasti myös ristiriita- ja ongelmatilanteissa
 • soveltaa sanattoman viestinnän sääntöjä vuorovaikutuksessaan ja vertailee merkityksiä myös eri kulttuurien välillä

Esiintymis- ja ryhmätyötaitojen kehittäminen

Tyydyttävä T1
 • esittää sekä spontaanin että valmistellun puheenvuoron tai puhe-esityksen itselleen tutusta aiheesta
 • toimii ryhmätyötilanteessa yhteistyöhakuisesti osana ryhmää
 • toimii työelämän kokous- ja neuvottelukäytäntöjen mukaisesti, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
Hyvä H2
 • saa puhuessaan kontaktin kuulijoihinsa ja osaa rakentaa puheenvuoronsa niin, että sitä on helppo seurata
 • vie ryhmän työskentelyä eteenpäin aktiivisesti ja arvostaa muiden näkökantoja
 • noudattaa työelämän kokous- ja neuvottelukäytäntöjä
Kiitettävä K3
 • esittää sekä spontaanin että itsenäisesti valmistellun esityksen haastavastakin aiheesta, havainnollistaa esitystään ja rakentaa sen sisällön loogiseksi
 • tunnistaa oman toimintansa vaikutukset ryhmän toimintaan ja kannustaa ryhmän muita jäseniä toimimaan
 • hallitsee joustavasti kokous- ja neuvottelukäytännöt

Ammatillinen monilukutaito ja tekstien tuottaminen

Tyydyttävä T1
 • tuntee tekstilajien tilanteenmukaisen käytön vaatimuksia
 • käyttää mallin mukaan eri ammatillisia tekstilajeja
 • tuottaa tekstiä ryhmänä yhdessä muiden kanssa
Hyvä H2
 • tarkastelee tekstilajien eri ilmaisutapoja kriittisesti
 • muokkaa tuottamiaan ammatillisia tekstejä palautteen perusteella
 • antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta yhdessä tuotetusta tekstistä
Kiitettävä K3
 • soveltaa vaihdellen eri ilmaisutapoja ja tekstilajeja omissa teksteissään ja erilaisissa kieliympäristöissä
 • tekee havaintoja ammatillisista tekstilajeista, muokkaa niitä ja arvioi kielellisten valintojen vaikutuksia
 • toimii joustavasti osana kirjoitusprosessia, kun tekstiä tuotetaan yhdessä muiden kanssa

Kielen ja kulttuurin tunteminen

Tyydyttävä T1
 • on perillä oman kielen ja kulttuurienvälisen viestinnän merkityksestä
 • tutustuu kirjallisuuden eri lajeihin ja muihin taidemuotoihin.
Hyvä H2
 • ottaa huomioon kulttuurienvälisen viestinnän omassa vuorovaikutuksessaan
 • arvioi lukemiaan kirjoja ja kokemiaan muita taidemuotoja.
Kiitettävä K3
 • soveltaa monipuolisesti kulttuurienvälistä osaamistaan ja arvostaa kulttuurista moninaisuutta
 • hankkii monipuolisia lukukokemuksia sekä arvioi kirjallisuuden ja muiden taidemuotojen merkitystä.
 •  

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn