Instructor

Taina Vepsäläinen

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

ÄIDINKIELI, SUOMI

 

Pakolliset osaamistavoitteet, 5 osp

 

Opiskelija

 

 • osaa viestiä ja toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa 
 • ymmärtää omaan alaan liittyvien tärkeimpien tekstilajien käytänteet, olennaisen sisällön ja tarkoituksen
 • osaa hakea tietoa eri tietolähteistä ja käyttää tietoa sekä noudattaa lähteiden käytön periaatteita
 • osaa hyödyntää mediaa ja verkon tarjoamia viestintä- ja vuorovaikutusvälineitä opiskelussaan sekä tehdä ammattiosaamistaan näkyväksi 
 • osaa laatia alaan liittyviä kirjallisia töitä
 • osaa hyödyntää äidinkielen oppimisen luku- ja opiskelustrategioita
 • ymmärtää äidinkielen sekä kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkityksen alan ja ammatin kannalta
 • osaa arvioida ja kehittää omaa äidinkielen taitoaan. 

 

Osaamisen arviointi

 

Viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Tyydyttävä T1
 • ilmaisee asiallisesti mielipiteensä yhteistyö- ja ryhmätilanteissa
 • osallistuu keskusteluun käyttämällä puheenvuoroja
 • toimii tarkoituksenmukaisella tavalla työelämän vuorovaikutustilanteissa
 • pitää lyhyen esityksen käyttäen tilanteen vaatimaa kieltä ja asiatyyliä
Hyvä H2
 • perustelee monipuolisesti mielipiteensä ja väitteensä yhteistyö- ja ryhmätilanteissa
 • osallistuu keskusteluun, vie keskustelua tavoitteen suunnassa eteenpäin
 • toimii asiallisesti ja kohteliaasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja työhön liittyvissä asiakas- ja ryhmätilanteissa
 • pitää erilaisia esityksiä käyttäen tilanteen vaatimaa asiatyyliä ja alan termistöä
Kiitettävä K3
 • perustelee monipuolisesti näkemyksiään ja toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiakaslähtöisesti, joustavasti ja vakuuttavasti
 • osallistuu aktiivisesti ja rakentavasti keskusteluun ja kantaa osaltaan vastuuta ryhmätilanteissa viestintäilmapiiristä
 • toimii joustavasti ja rakentavasti erilaisissa työhön liittyvissä asiakas- ja ryhmätilanteissa
 • toimii oman alansa viestintätilanteissa joustavasti ja pitää erilaisia esityksiä tilanteen ja oman alan edellyttämällä tavalla

Tekstien ja tekstilajien ymmärtäminen

Tyydyttävä T1
 • tuntee työelämän tekstilajeja ja vertailee niitä
Hyvä H2
 • ymmärtää ammattitaidon kannalta keskeisten tekstien päätarkoituksen ja tulkitsee tekstien merkityksiä
Kiitettävä K3
 • ymmärtää sekä tekstin tarkoituksen ja sanoman että yksityiskohtien merkityksen, tekee johtopäätöksiä ja arvioi tekstin sisältöä ja ilmaisutapaa

Tiedon hankkiminen

Tyydyttävä T1
 • hakee ammattialansa kannalta keskeistä tietoa selkeistä teksteistä
 • noudattaa tekijänoikeuksia, mutta tarvitsee joskus ohjausta
Hyvä H2
 • hankkii ammattialaansa liittyvää tietoa erilaisista lähteistä ja arvioi lähteiden luotettavuutta
 • tuntee tekijänoikeudet oikeutena ja velvoitteena, noudattaa tekijänoikeuksia mm. ilmoittamalla lähteensä
Kiitettävä K3
 • hakee tietoa erilaisista lähteistä ja vaikeaselkoisistakin teksteistä sekä arvioi kriittisesti niiden luotettavuutta
 • osaa viitata käyttämiinsä lähteisiin ja tarvittaessa pyytää niihin käyttöluvan

Mediataidot ja verkkoviestinnän hyödyntäminen

Tyydyttävä T1
 • käyttää oman alansa ammattijulkaisuja ja mediatekstejä
 • käyttää ohjattuna eri medioita ammattitaitonsa esittelyyn
 • viestii digitaalisissa ympäristöissä sovittujen periaatteiden mukaisesti
Hyvä H2
 • käyttää keskeisiä viestintävälineitä ja osaa arvioida mediatekstejä
 • tekee ammattiosaamistaan näkyväksi eri medioiden avulla
 • viestii digitaalisissa ympäristöissä sopivaa kieltä käyttäen
Kiitettävä K3
 • käyttää monipuolisesti viestintävälineitä ja arvioi kriittisesti mediatekstejä
 • dokumentoi ja kuvaa oppimistaan ja osaamistaan eri medioiden avulla
 • viestii ammatillisuutta osoittaen digitaalisen ympäristön vuorovaikutustilanteissa

Alan kirjallisten töiden laatiminen

Tyydyttävä T1
 • kirjoittaa oikeinkirjoituksen perussääntöjen mukaisesti
 • tuottaa ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
 • laatii mallin mukaan asiakirjoja
Hyvä H2
 • käyttää sujuvaa lause- ja virkerakennetta ja jaksottaa tekstiä
 • tuottaa ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä
 • laatii asianmukaiset asiakirjat
Kiitettävä K3
 • hallitsee kielenkäytön perusnormit sekä hioo tuottamiensa tekstien kieli- ja ulkoasua
 • tuottaa tavoitteellisesti ja työstää tekstejään oman arvion ja palautteen pohjalta
 • laatii asianmukaisia asiakirjoja ja osaa soveltaa asiakirjamalleja

Luku- ja opiskelustrategioiden hyödyntäminen

Tyydyttävä T1
 • tekee muistiinpanoja ja tiivistää ydinasioita kuullun, luetun ja nähdyn pohjalta
Hyvä H2
 • tekee muistiinpanoja, tiivistää hankkimaansa tietoa ja käyttää lähteitä omassa tekstissään
Kiitettävä K3
 • arvioi omaa luku- ja opiskelustrategiaansa ja parantaa sitä palautteen pohjalta

Äidinkielen sekä kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkityksen ymmärtäminen

Tyydyttävä T1
 • tiedostaa äidinkielen taidon merkityksen omalla alallaan
 • tuntee esimerkkejä omaan alaan liittyvästä kirjallisuudesta tai muusta kulttuurista
Hyvä H2
 • ymmärtää äidinkielen merkitystä omalla alallaan ja monikielisessä työelämässä
 • tietää, mihin kirjallisuutta tai muuta kulttuuria voi alalla käyttää
Kiitettävä K3
 • osaa arvioida äidinkielen merkitystä omalla alallaan ja sen asemaa monikielisessä yhteiskunnassa sekä työelämän että yksilön kannalta
 • ymmärtää kirjallisuuden tai muun kulttuurin merkityksen alalla toimimisessa

Oman äidinkielentaidon arvioiminen

Tyydyttävä T1
 • arvioi äidinkielen taitoaan ja lukutaitoaan saamansa palautteen pohjalta ja kertoo, mitä siinä voisi parantaa.
Hyvä H2
 • arvioi realistisesti omaa kielenkäyttöään ja lukutaitoaan, tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan.
Kiitettävä K3
 • arvioi realistisesti omaa kielenkäyttöään ja lukutaitoaan, tunnistaa vahvuuksiaan, kehittämiskohteitaan ja kehittää taitojaan palautteen pohjalta.

 

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn