Kirjoittamisen opettamisen perusteet

Instructor

Miia Toivio

Ohjaaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

KIKA410 KIRJOITTAMISEN OPETTAMISEN PERUSTEET
 
Tavoite:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
 • tunnistaa keskeiset kirjoittamisen opetuksen oppimisteoriat ja opetustavat.
 • analysoida omia kirjoittamisen opetus- tai opiskelukokemuksiaan.
 • tiedostaa oman näkemyksensä hyvästä kirjoittamisen opetuksesta.
 • suunnitella tavoitteellisen kirjoittamisen oppitunnin.
 
Opiskelijoiden määrittelemät oppimistavoitteet:
 • Miten kurssi on hyvä aloittaa?
 • Mitä pitää ottaa huomioon, kun opetetaan aikuisia?
 • Mitä erityispiirteitä kirjoittamisen opetuksessa on?
 • Mitä pitää ottaa huomioon, kun opetetaan lapsia?
 • Miten tehdään tuntisuunnitelma?
 • Miten käytännössä luoda hyvä & kannustava oppimisympäristö?
 • Mistä kaikesta opettaja on vastuussa?
 • Voiko opettaja olla “tyhmempi” kuin oppilaansa?
 • Palautetta opetustilanteesta.
 
Aikataulu:
Keskiviikkoisin klo 9.15.-11.45. (paitsi 11.4. ja 18.4. torstaina)
Luokka K1
 
Ke 6.3. klo 9.15-11.45
Ke 13.3. itsenäistä työskentelyä
Ke 20.3. klo 9.15-11.45
Ke 27.3. klo 9.15-11.45
Ke 3.4. klo 9.15-11.45
To 11.4. klo 9.00-13.00 Outi-Marian eli Tiiti Takkisen opetus
To 18.4. klo 9.15-11.45 Tuntisuunnitelmien läpikäynti (Saara, Laura ja Elisa)
Ke 24.4. klo 9.15-11.45 Tuntisuunnitelmien läpikäynti (Heli, Teijo, Sara)
 
Lisäksi sovitaan 2 kokoontumiskertaa toukokuuhun tuntisuunnitelmien läpikäyntiä varten.
 
xx.5. Tuntisuunnitelmien läpikäynti (Juhana, Johanna, Jukka)
xx.5. Tuntisuunnitelmien läpikäynti (Kirsi, Matias, Oona, Emma)
 
Halukkaat voivat myös harjoitella sanataidetunnin pitämistä toukokuussa yhdessä sovittavana ajankohtana.
 
Arviointi: 1-5.

Arvioinnin kohteena ovat tuntisuunnitelma ja oppimispäiväkirja. Niitä arvioidaan laadukkaan ja syväsuuntautuneen oppimisen näkökulmasta. Oppimispäiväkirjassa painotetaan oman oppimisprosessin havainnointia ja erittelyä eli reflektiota. Prosessin esiintuominen eli kehityksen näkyväksi tekeminen on toivottavaa. Hyvässä oppimispäiväkirjassa näkyy, että reflektointi on aloitettu heti opintojakson alussa. Esim. tunnilla ja kotona tehtyjä pohdintatehtäviä suositellaan liitettäväksi oppimispäiväkirjaan sellaisenaan tai muokattuna ja olennaiseen tiivistettynä.

Opiskelijat liittävät oppimispäiväkirjaansa myös itsearvioinnin. Siihen liittyvät ohjeet ja apukysymykset löytyvät Kopasta: https://www.avoin.jyu.fi/koppa/oppiaineet/kirjoittaminen/kirjoittamisen-aineopinnot/arviointi
 
Oppimispäiväkirjan palautuspäivä: maanantai 20.5.2013.
 
Kirjallisuutta:
 • Ekström, N. 2008. Tekijä kirjoittajakoulutuksessa. Teoksessa E. Haverinen, E. Vainikkala & T. Lahdelma (toim.) Tekijyyden ulottuvuuksia. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 93. Jyväskylän yliopisto. Pdf lähetetty sähköpostitse.
 • Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. 2002. Oppimiskäsitykset antavat perustan opetukselle. Teoksessa Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.) Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirja. Helsinki: WSOY, s. 82‒116. Jaettu pdf:nä opetuksen alussa.
 • Niskanen, P. & Rautiainen A. M. 2011. Salataiteesta sanataiteeseen. Taiteen perusopetuksen sanataiteen opetussuunnitelma. Jyväskylän kansalaisopisto. Pdf saatavilla Kopasta. https://www.avoin.jyu.fi/koppa/opintojaksot/kika410/salataiteesta-sanataiteeseen/
 • Svinhufvud, K. 2007. Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Helsinki: Tammi, s. 9‒62. Kirjaa löytyy Työväen Akatemian kirjastosta.
 
Opetuksessa käytössä myös:
 • Repo-Kaarento, S. ja Levander, L. 2002. Oppimista edistävä vuorovaikutus. Teoksessa Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.) Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirja. Helsinki: WSOY, s. 140‒170.
 • Tynjälä, P. 1999. Oppiminen tiedon rakentamisena. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusteita. Helsinki: Kirjayhtymä.
 
     

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn