Kirjoittamisen opettamisen perusteet

Instructor

Miia Toivio

Ohjaaja

Reviews (1)

Joonas Sojakka

Overview

KIKA410 Kirjoittamisen opettamisen perusteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • tunnistaa keskeiset kirjoittamisen opetuksen oppimisteoriat ja opetustavat.
 • analysoida omia kirjoittamisen opetus- tai opiskelukokemuksiaan.
 • tiedostaa oman näkemyksensä hyvästä kirjoittamisen opetuksesta.
 • suunnitella tavoitteellisen kirjoittamisen oppitunnin.

 

Aikataulu

Keskiviikkoisin klo 12.30-15.45

Alkaa 3.9.2014

TARKEMPI AIKATAULU JA TYÖSKENTELYEHDOTUS TULOSSA KESKIVIIKKONA 3.9. KÄYDYN KESKUSTELUN PERUSTEELLA.

 

Arviointi

Arvioinnin kohteena ovat tuntisuunnitelma ja lopputehtävä oppimispäiväkirjan kera. Niitä arvioidaan laadukkaan ja syväsuuntautuneen oppimisen sekä tieteellisen kirjoittamisen näkökulmasta. Oppimispäiväkirjassa painotetaan oman oppimisprosessin havainnointia ja erittelyä (analysointia) sekä reflektiota (vertailua ja tulkintaa). Prosessin esiintuominen eli kehityksen näkyväksi tekeminen on toivottavaa. Arviointi annetaan numerona (1-5) sekä tuntisuunnitelmasta vertaispalautteena ja opettajan palautteena tuntityöskentelyn aikana.

 

Kirjallisuus

 • Ekström, N. 2008. Tekijä kirjoittajakoulutuksessa. Teoksessa E. Haverinen, E. Vainikkala & T. Lahdelma (toim.) Tekijyyden ulottuvuuksia. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 93. Jyväskylän yliopisto. Pdf saatavilla Kopasta ja ohesta, ks. vasen palsta.
 • Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. 2002. Oppimiskäsitykset antavat perustan opetukselle. Teoksessa Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.) Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirja. Helsinki: WSOY, s. 82‒116. Jaetaan pdf:nä opetuksen alussa. Saatavilla myös pdf-tiedostona ohessa, ks. vasen palsta.

 • Niskanen, P. & Rautiainen A. M. 2011. Salataiteesta sanataiteeseen. Taiteen perusopetuksen sanataiteen opetussuunnitelma. Jyväskylän kansalaisopisto. Pdf saatavilla Kopasta ja ohesta, ks. vasen palsta.

 • Svinhufvud, K. 2007. Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Helsinki: Tammi, s. 63‒100. Kirjaa löytyy Työväen Akatemian kirjastosta.

 

Opetuksessa käytössä myös:

 • Repo-Kaarento, S. ja Levander, L. 2002. Oppimista edistävä vuorovaikutus. Teoksessa Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.) Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirja. Helsinki: WSOY, s. 140‒170.

 • Tynjälä, P. 2000 (1999). Oppiminen tiedon rakentamisena. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusteita. 1.-2- painos. Helsinki: Tammi.

 

Opintojakson suorittaminen    


1) Ennakkotehtävä: Onnistuneen opetuksen piirteitä

Muistele ennen opintojakson alkua opetustilannetta, joka on mielestäsi ollut erityisen onnistunut. Kirjoita vapaamuotoinen teksti, jossa kuvaat ja erittelet tilannetta. Tekstin tarkoitus on koota omia näkemyksiäsi ja kokemuksiasi ennen opintojakson aloittamista ja ennen jakson kirjallisuuteen perehtymistä ja tarjota näin vertailupohjaa muihin tehtäviin ja jaksolla opittuun.

 

2) Oppimiskäsityksiin perehtyminen

Lähiopetus, jossa ryhmätöinä ja keskustellen puretaan kotitehtäviä.

Lukumateriaalina Ekströmin artikkeli, Jamk.fi -sivuston oppimiskäsitykset, Lindblom-Ylänteen & Nevgin artikkeli sekä muu jaettu materiaali

Luettuun liittyvät kotitehtävät

Omien oppimiskäsitysten tiedostaminen

Oppimiskäsitysten soveltaminen kirjoittamisen opettamiseen

 

3) Kirjoittamisen opettamisen teoriaan ja käytäntöön perehtyminen

Lähiopetus, jossa ryhmätöinä ja keskustellen puretaan opetus- ja kotitehtäviä

Svinhufvudin ja Sanataiteen perusopetuksen suunnitelman lukemista ja niihin liittyviä kotitehtäviä

Tehdään kirjoitusharjoituksia ja kerätään hyviä harjoituksia, joita käyttää opetuksessa.

Pohditaan hyvää kirjoittamisen tuntia, miten se kannattaa suunnitella.

Pohditaan muita kirjoittamisen opetukseen liittyviä asioita, kuten ryhmän ohjausta ja palautteen antamista.

 

4) Oman tuntisuunnitelman tekeminen

Suunnittele kirjoittamisen oppituntikokonaisuus (2 x 45 min.) todelliselle tai kuvitteelliselle ryhmälle. Kyseessä on laajemman kurssin ensimmäinen tai toinen kokoontuminen. Kerro suunnitelmassa tunnin tavoite, pedagoginen perusidea ja ryhmäkoko. Kuvaa opetusmenetelmiä ja mieti, miten opetettavat asiat ja harjoitukset lomittuvat ja täydentävät toisiaan. Kerro millaisia harjoituksia aiot teettää ja kuinka ne puretaan. Esittele yksi harjoitus tarkasti. Luo myös aikataulu oppitunneillesi.

 

5) Tuntisuunnitelmien purkaminen ja ryhmän ohjaus

Tuntisuunnitelmat käydään läpi yhdessä. Samassa yhteydessä suunnitelman tekijä ohjaa koko ryhmälle yhden harjoituksen.

 

6) Lopputehtävä + oppimispäiväkirja + itsearviointi

Lopputehtävässä pohdi yhtä opintojakson aikana huomiosi kohteeksi muotoutunutta kirjoittamisen opettamiseen tai oppimiseen liittyvää kysymystä opiskeluesseen muodossa. Viimeistele oppimispäiväkirja opettajan antamien ohjeiden avulla. Lopputehtävän ja oppimispäiväkirjan laajuudeksi suositellaan 5-8 liuskaa. Liitä oheen myös itsearviointi kirjoittajakoulutuksen ohjeiden mukaan.

 

Valinnainen: opetuskerran pitäminen omalle ryhmälle tai perusopiskelijoille tai sanataiteilijoille

 

 

Oppimistavoitteet

 

Jyväskylän opetussuunnitelma toivoo, että opiskelija oppisi

 • tunnistamaan keskeiset kirjoittamisen opetuksen oppimisteoriat ja opetustavat.

 • analysoimaan omia kirjoittamisen opetus- tai opiskelukokemuksiaan.

 • tiedostamaan oman näkemyksensä hyvästä kirjoittamisen opetuksesta.

 • suunnittelemaan tavoitteellisen kirjoittamisen oppitunnin.

 

Opettaja kokee tärkeäksi

 • että opiskelijoiden kyky tiedostaa omia oppimiseen ja opettamiseen liittyviä ajattelutapoja kehittyisi, ja opiskelijat kykenisivät vertaamaan omia käsityksiään tieteellisen tiedon tarjoamiin käsityksiin, ja opiskelijoiden käsitykset oppimisesta ja opettamisesta sen myötä muuttuisivat, täydentyisivät, lisääntyisivät jne.

 • että opiskelijat hahmottaisivat oppimisen ja opettamisen perusteorioiden ääriviivat ja ymmärtäisivät, miten ne voivat ilmetä käytännön opetustyössä

 • että opiskelijat kiinnostuisivat kirjoittamisen opettamisen ajattelemisesta eli innostuisivat yhdessä opettajan kanssa miettimään ja kehittämään kirjoittamisen pedagogiaa

 • että opiskelijat innostuisivat edellä sanotulta pohjalta suunnittelemaan kirjoittamisen opetusta ns. “taivas rajana”

 • että opiskelijat saisivat hyviä kokemuksia teoreettisen tiedon ja oman kokemuksen välisestä vuoropuhelusta, ja onnistuisivat omassa tuntisuunnitelmassaan yhdistämään omia kokemuksiaan ja opettamisen teoriaa

 • että opiskelu voisi olla yhteistoiminnallista ja opettaja saisi olla yksi oppijoista, yksi kyselijöistä, yksi kirjoittamisen pedagogiikan tutkijoista.


Tehtävä: Määritellään opintojakson yhteiset ja henkilökohtaiset tavoitteet

Mitä tiedän? Mitä osaan?

Mitä haluan tietää? Mitä haluan oppia?

Mitä olen oppinut? Miten olen kehittynyt?

NÄISTÄ KÄYTIIN KESKUSTELUA, KESKUSTELUN MUISTIINPANOT MIIAN TEKEMINÄ LÖYTYVÄT KESKUSTELUALUEELTA.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn