KIKA401 Kirjoittamisen historia ja tutkimus (5 op)

Instructor

Miia Toivio

Ohjaaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • tunnistaa eri aikakausien käsityksiä kirjoittamisesta ja kirjoittajasta.
 • tarkastella omaa tekijyyttään osana kirjoittamisen traditiota.
 • tunnistaa kirjoittamisen tutkimuksen alueita.
 • hankkia tietoa yhdeltä kirjoittamisen tutkimusalueelta voidakseen käyttää oppimaansa oman kirjoittamistyönsä tarkastelussa ja/tai proseminaarissaan.

Aikataulu

Torstaisin klo 9.15-11.45 3. jakson ajan, 4. jakson ajankohta varmistuu myöhemmin.

Ensimmäinen tapaaminen 30.1.2014 luokassa K1.

Kirjallisuus

 • Baron, D. 2009. A better pencil. Oxford university press. (Saatavilla myös elektronisesti.) (ks. esipuhe "Preface: The technologies of the word" ja luku 1 "Writing it down" osoitteessa http://eps415gse.pbworks.com/f/A%20Better%20Pencil.pdf. Kopioi linkki omaan selaimeesi ja paina "enter".) HUOM! Luku 9 on liitteenä Aikataulun alla, koska sitä ei saanut liitettyä tämän tekstin oheen.
 • Bennet, A. 2005. The author. Lontoo: Routledge. Ks. pdf-tiedostot alla.
 • Bolter, J. D. 2001. Writing space (2. painos). Mahwah (N.J): Lawrence Erlbaum Associates. (Ks. luku 2 http://wolff-tfw-fall07.pbworks.com/f/bolter-writing-2001.pdf; luku 5 http://www.case.edu/affil/sce/authorship/bolter.pdf.)
 • Hirsjärvi, S. yms. (2002 tai uudempi painos). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.
 • Joensuu, J. ym. (toim.) 2008. Luova laji. Jyväskylä: Atena.
 • Jokinen, E. 2010. Vallan kirjailijat. Helsinki: Avain.
 • Stillinger, J. 1991. Multiple authorship and the myth of solitary genius. New York: Oxford University Press.

Arviointi: 1-5.

Suorittaminen

Opintojakso suoritetaan joko osallistumalla lähiopetukseen ja yhteiseen työskentelyyn (luennot, ryhmätyöt, keskustelut, kotitehtävät jne.) sekä tekemällä vaaditut itsenäiset tehtävät (kaksi esseetä [oppimistehtävä 2 ja 3] ja oppimispäiväkirja).

Oppimistehtävä 2:n voi tehdä myös kollaboratiivisena kirjoittamisena eli yhteiskirjoittamisena, jolloin esseen vaadittava pituus (5-7 liuskaa) saa kasvaa.

Opintojakson voi myös tehdä itsenäisesti noudattamalla alla olevia oppimistehtävien ohjeita ja palauttamalla oppimistehtävät 1-4 opettajalle toukokuun 2014 loppuun mennessä.

Oppimistehtävä 1: Kirjoittamisen tutkimuksen alue

Kirjoittamisen oppiaine ja tutkimus sijoittuu Jyväskylän yliopistossa kirjallisuuden oppiaineen yhteyteen. Oppiaineen alkuvaiheissa Miisa Jääskeläinen ja Petri Pietiläinen (1997, 11) kirjoittivat siitä toimittamassaan teoksessa Kirjoittaja opissa näin: ”Kaikkinensa voidaan helposti rakentaa jonkinlaista eroa kirjoittamistieteen ja kirjallisuuden ja kulttuurintutkimuksen välille. Kirjoittamistieteessä keskiössä on aina kirjoittaja ja hänen luova työnsä ja sen mahdollinen kohtaaminen lukijan, julkisuuden ja kaanonin kanssa.”

Raja kirjoittamisen ja kirjallisuuden tutkimuksen välillä ei ole enää yhtä selkeä. Molempien voi nykyään sanoa olevan kiinnostuneita kirjoittajasta, tekijästä, vaikka kirjallisuudentutkimuksen perustehtävänä onkin yhä kaunokirjallisen teoksen analyysi ja tulkinta, tekstintutkimus.

Tutustu tuoreeseen kirjoittamisen ja kirjallisuuden tutkimukseen lukemalla teos Luova laji sekä Elina Jokisen väitöskirja Vallan kirjailijat. Kirjoita pieni pohdinta siitä, miten nykytutkimus luetun perusteella lähestyy kirjoittamista ja kirjoittajia (3 - 5 liuskaa). Tunnistatko itsesi tutkimuksista? Käytä tarkkoja lähdeviittauksia. Tehtävän tavoitteena on saada yleiskuva kirjoittamisen tutkimuksesta. Muista opiskelukirjoittamisen ohjeet eli esseen jäsentäminen hyväksi kokonaisuudeksi sekä tieteellinen viittauskäytäntö.

Oppimistehtävä 2: Historiallisia näkökulmia kirjoittamiseen

Mieti vielä, miten kirjailijaa kuvattiin Jokisen kirjassa. Lue sitten Bennettin teos sekä Baronin, Boltonin tai Stillingerin teos. Millaisia historiallisia käsityksiä kirjallisuudesta ja kirjoittajasta on ollut? Kuinka tekniikka on vaikuttanut näkemykseen kirjoittamisesta? Miten historialliset käsitykset vastaavat omiasi tai vaikuttavat niihin? Kirjoita essee, jonka nimeät ja rajaat oman valintasi mukaan. Voit käsitellä useita eri aikakausia tai syventyä tarkemmin kapeammalle alueelle (5 – 7 liuskaa).

Oppimistehtävä 3: Kirjoittaja tutkijana

Mieti, millaisissa tilanteissa kirjoittaja tarvitsee tutkijan taitoja. Tutustu mallin vuoksi kirjoittamisesta tehtyihin pro graduihin (JyX) ja esimerkiksi Kaari Utrion verkkosivustoon: www.kaariutrio.fi/ (lue erityisesti artikkeli Kirjailijan elämä ja työ).

Millaiset gradujen aiheet kiinnostavat sinua kirjoittajan työsi kannalta? Mitä opit niistä? Mitä jää vielä käsittelemättä? Pohdi, millaisiin tarkoituksiin voisit itse käyttää tutkimusmenetelmiä ja tutkijan taitoja kirjoittajana. Oletko esimerkiksi aikeissa kirjoittaa sukusi vaiheista? Kuvata itsellesi vierasta historiallista aikaa tai kulttuuria? Sisältäkö aiheesi kokemuksia, joita sinulla ei ole? Vai aiotko valloittaa uuden kirjoittamisen genren? Keitä voisit haastatella, mitä lukea, millaisia tietolähteitä verkko tarjoaa aiheeseesi esimerkiksi keskustelupalstoilla? Kuvaa aiheesi ja sen vaatima tutkimustyö vapaamuotoisesti ja pohdiskele kirjoittajaa tutkijana yleisemmällä tasolla (2-4 liuskaa).

Oppimistehtävä 4:  Oppimispäiväkirja

Viimeistele yleisohjeen mukainen oppimispäiväkirja ja liitä mukaan itsearviointi.

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn