Completed

Financial management 2018

Instructor

Tserenkhand Dagva-ochir

Reviews (1)

hadaa rose

Overview

Энэ хичээлээр компаний санхүү болон түүний орчин, санхүүгийн менежерийн үүрэг, зорилго, санхүүгийн менежерийн өдөр тутмын шийдвэр гаргалтанд хэрэглэдэг санхүүгийн шинжилгээ ба тооцооллын аргуудыг судална. Мөнгөний цаг хугацааны үнэ цэнийн тооцоолол, хувьцаа бондын үнэлгээний  зарчим болон арга, эрсдэл ба өгөөжийг хэрхэн тооцох, багцын онол, өгөөж ба эрсдлийн уялдааг тайлбарласан CAPM загварыг судалж мэднэ. Мөн урт хугацаатай хөрөнгө оруулалтын шинжилгээний аргууд ба тооцоолол, хөрөнгө оруулалт ба эрсдлийн уялдаа, эх үүсвэрийн өртөг тооцох, ажлын капиталын удирдлага, мөнгөн урсгал ба санхүүгийн төлөвлөлт, санхүүгийн тайлан түүнд хийх санхүүгийн харьцааны  шинжилгээний онол арга зүйн мэдлэгийг олж авах ба тэдгээрийг хэрэглэх чадварыг эзэмшинэ.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn