Instructor

Tuomas Kankaanpää

Reaaliaineet opettaja hi yh ue et fi ps

Aineenopettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

 

Maailman kulttuurit kohtaavat HI6

 

Kurssilla perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja kulttuurieroja koskevan ajattelun muutoksiin sekä tarkastellaan, miten suhtautuminen eri kulttuureihin on vaihdellut ajattelun ja yhteiskuntien rakenteen muuttuessa. Kulttuuri ymmärretään kokonaisvaltaisena käsitteenä. Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten kulttuurien kohtaamista ja vuorovaikutusta historian eri aikoina.

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • hallitsee kulttuurintutkimuksen peruskäsitteitä ja erilaisia tapoja jakaa maailman kulttuurialueisiin

 • tunnistaa kulttuuristen arvojen ja maailmankuvien ilmenemisen arkielämässä ja sosiaalisissa suhteissa

 •  ymmärtää tarkastelemansa kulttuuripiirin historiallisen kehityksen sekä sen arvojen ja elämäntapojen moninaisuuden ja osaa eritellä siihen vuorovaikutuksessa muiden kulttuurien kanssa syntyneitä kulttuurisia eroja ja yhtäläisyyksiä

 • osaa analysoida esimerkiksi taiteissa, uskonnossa ja sosiaalisissa rakenteissa esiintyviä kulttuurisia arvoja ja käytäntöjä

 • osaa arvioida monikulttuurisuutta historiallisena osana eurooppalaista kulttuuria ja pystyy erittelemään sille annettuja merkityksiä

 • osaa kriittisesti eritellä ja arvioida kulttuurisia eroja koskevia väitteitä sekä eri kulttuureihin liitettyjä stereotypioita.

 

Keskeiset sisällöt

 

Kulttuurintutkimuksen perusteet ja käsitteet

Kurssilla tarkasteltavaksi kohteeksi valitaan yksi tai useampi seuraavista:

 •  Amerikan alkuperäiskulttuurit

 •  Australian ja Oseanian alkuperäiskulttuurit

 • Aasian kulttuurit

 • Afrikan kulttuurit

 • arktiset kulttuurit

 • Latinalaisen Amerikan kulttuurit

 • Lähi-idän kulttuurit 

 

 

Course content

 • HI6 Kurssin suorittaminen

 • Kurssikoe

 • Kurssin arviointi

 • Kurssisuunnitelma

 • Johdanto

 • 1 Kulttuurien tutkiminen

 • 2 Merkittävät kulttuuripiirit

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10

 • Töiden palautus ja suullinen esitys

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn