Instructor

Tuomas Kankaanpää

Reaaliaineet opettaja hi yh ue et fi ps

Aineenopettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

 

 

Itsenäisen Suomen historia

 

Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja taustoineen autonomian ajan loppupuolelta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman kehittyminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset murrokset. Kurssilla perehdytään Suomen historian erilaisiin lähteisiin, muuttuviin tulkintoihin ja historian tiedon käyttöön.

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan muotoutumisen kehityskulkuja sekä

  osaa pohtia tulevaisuuden mahdollisuuksia

 •  hallitsee suomalaisen yhteiskunnan keskeiset yhteiskunnalliset ja taloudelliset

 • muutokset ja niiden merkityksen 1860-luvulta nykypäivään

 • osaa suhteuttaa Suomen valtiollisen kehityksen yleiseurooppalaiseen ja

  maailmanpoliittiseen taustaan

 •  ymmärtää talouden, yhteiskunnan, kulttuurielämän sekä aatteellisen ja valtiollisen

  elämän ilmiöiden keskinäisen riippuvuuden ennen ja nykyään

 •  pystyy arvioimaan Suomen historiasta tehtyjä tulkintoja ja niiden taustalla olevia vaikuttimia historiallisessa kontekstissaan

 • osaa eritellä suomalaisuuteen ja suomalaiseen kulttuuriin eri aikoina kuuluneita ihanteita ja niihin liitettyjä mielikuvia sekä niiden vaikutusta nykypäivän Suomeen.

 

 

Keskeiset sisällöt

 

Miten Suomesta tuli Suomi?

 •  Ruotsin ajan perintö ja autonomian merkitys sekä 1860-luvun murroskausi

 • kulttuuriset, yhteiskunnalliset ja sosiaaliset muutokset 1800- ja 1900-lukujen

  taitteessa

  Suomen itsenäistymisprosessi ja itsenäisyyden alkuvuodet

 •  itsenäistyminen kansainvälisessä kontekstissa

 • sisällissodan syyt ja seuraukset sekä eheyttämisen aika

  Suomi kansainvälisissä konflikteissa

 •  turvallisuuspoliittiset vaihtoehdot ennen toista maailmansotaa

 • Suomi toisessa maailmansodassa

 • Suomen sisäpolitiikka ja asema kansainvälisessä politiikassa kylmän sodan aikana ja sen jälkeen

  Kohti nykyistä Suomea

 • yhteiskunnan ja talouden rakennemuutokset ja hyvinvointivaltio

 • kulttuuri, tiede ja osaaminen

 •  kulttuurisesti monimuotoistuva ja kansainvälistyvä Suomi 

 

 

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn