Instructor

Tuomas Kankaanpää

Reaaliaineet opettaja hi yh ue et fi ps

Aineenopettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

 

Kansainväliset suhteet

 

Kurssi tarkastelee kansainvälisen politiikan keskeisiä ilmiöitä ja valtasuhteiden muutoksia 1900-luvun alusta nykypäivään. Kurssilla analysoidaan kansainvälistä politiikkaa erilaisten taloudellisten ja ideologisten mallien näkökulmista. Keskeisiä teemoja ovat kilpailun ja yhteistyön välinen jännite, tasapainon ja turvallisuuden tavoittelu sekä erilaisten poliittisten järjestelmien kilpailu. Kurssilla syvennetään tiedon hakemisen, analysoinnin ja tuottamisen taitoja sekä perehdytään kansainvälisiin suhteisiin liittyvien erityyppisten lähteiden tulkintaan ja arviointiin.

 

Tavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • hallitsee kansainvälisen politiikan peruskäsitteistön ja keskeisimmät teoreettiset

  selitysmallit

 • osaa hyödyntää monipuolisia tietolähteitä ja tunnistaa tiedonvälitykseen liittyvää

  propagandaa eri aikoina

 •  osaa eritellä aatteiden ja taloudellisten eturistiriitojen merkityksen kansainvälisten

  suhteiden historiassa sekä pystyy arvioimaan niiden vaikutusta nykypäivään ja tulevaisuuteen

 • osaa analysoida kansainvälisten yhteistyörakennelmien sekä vastakkainasettelujen syitä ja vaikutuksia

 • seuraa aktiivisesti mediaa, osaa tarkastella kriittisesti ajankohtaisia kansainvälisiä kysymyksiä sekä pystyy arvioimaan konfliktien syitä ja ratkaisumahdollisuuksia.

 

Keskeiset sisällöt

 

Kansainvälisen politiikan perusteet

historian käyttö politiikan välineenä

Kansallisvaltioiden huippukausi ja maailmansotien aika

 •  imperialismin, nationalismin ja muiden aatteiden vaikutukset kansainväliseen

  politiikkaan ja yhteiskuntiin

 • ensimmäisen maailmansodan seuraukset

 •  demokraattiset ja totalitaariset valtiot kansainvälisessä politiikassa

 • ihmisoikeuskysymykset, holokausti ja muut kansanmurhat

 • toinen maailmansota seurauksineen

  Jakautunut maailma

 • kylmän sodan supervaltakilpailun ideologiset, taloudelliset ja sotilaalliset muodot

 • dekolonisaation merkitys ja vaikutukset

 • kylmän sodan päättyminen ja sen seuraukset

  Keskinäisriippuvuuksien maailma

 • Lähi-itä ja muut konfliktialueet sekä vastakkainasettelujen monet muodot

 • maailman uudet valtakeskittymät ja niiden vuorovaikutussuhteet

 • YK ja muut kansainväliset rauhanrakentajat 

 

 

 

 

 

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn