Instructor

Tuomas Kankaanpää

Reaaliaineet opettaja hi yh ue et fi ps

Aineenopettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

 

Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa

Kurssi tarkastelee yksilön, yhteiskunnan ja luonnon välistä vuorovaikutusta eurooppalaisessa ja globaalissa kulttuuriympäristössä. Opetuksen näkökulma on nykyisyyden selittämisessä sekä historiallisten ilmiöiden pitkän aikavälin tarkastelussa. Kurssilla tutustutaan yhteiskunnallis-taloudellisten rakenteiden keskeisiin muutoksiin sekä sosiaali- ja ympäristöhistoriaan maanviljelyksen alusta nykyaikaan. Kurssilla harjoitellaan monipuolisen historiallisen lähdeaineiston hyödyntämistä.

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 •  ymmärtää ihmisen, luonnon ja yhteiskunnan välisen riippuvuussuhteen ja haasteet

  osana kestävää tulevaisuutta

 •  ymmärtää eurooppalaisten kulttuuripiirien ja yhteiskuntien sekä globaalin

  talouden järjestelmän muodostumisen keskeiset prosessit

 • osaa analysoida väestökehityksen, talouden ja yhteiskuntarakenteiden välisiä

  riippuvuussuhteita ja haasteita

 • osaa arvioida kriittisesti tekniikan, tieteen ja muuttuvan informaation merkitystä

  ihmisten elinolojen muokkaajana

 • osaa tuottaa yksin tai ryhmässä historiallista tietoa ja käyttää tiedon tuottamiseen

  monipuolista, kriittisesti arvioitua lähdeaineistoa.

 

Keskeiset sisällöt

Historia tieteenalana

historian tutkimus, tutkimusmenetelmät ja lähteiden käyttö

Pyyntikulttuureista korkeakulttuureihin ja kauppavaltioihin

 • maanviljely, työnjako ja kulttuurin synty

 • suurten jokilaaksojen kulttuurit

 • Välimeren talousalue ja yhteiskunnat antiikin aikana

  Keskiajan talous ja yhteiskunta

 •  feodaaliyhteiskunta

 • keskiajan väestö, kauppa ja kaupunki

Maailmantalouden syntyminen

 • löytöretkien edellytykset ja seuraukset yhteiskunnille

 • kolonialismi ja globaalin talouden ensiaskeleet

  Teollistumisen edellytykset sekä taloudelliset ja yhteiskunnalliset seuraukset

 • modernin tieteen ja teknologian kehitys, tuottavuuden kasvu ja elintason nousu

 • muutokset sukupuolten asemassa ja työjaossa

 • muuttoliikkeet ja ympäristövaikutukset

  Modernin kulutusyhteiskunnan kehitys ja talouskasvun rajat

 •  laajeneva hyvinvointi ja palveluyhteiskunnan synty

 •  väestöllinen muuntuminen ja sen yhteiskunnalliset edellytykset ja vaikutukset

 •  2000-luvun verkottuva maailma 

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn