Хөдөлмөр хамгаалал 2кр/2016-2017 хавар Н.Батбаяр/

Instructor

Насантогтох Батбаяр

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Уг хичээлээр хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаарх ойлголт, түүний зорилгыг ажилтанд ойлгуулах, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль, түүний агуулга, хуульд тусгагдсан хөдөлмөрийн аятай нөхцлөөр хангагдах иргэн, ажилтны эрх, үүрэг, хариуцлагын талаар тодорхой ойлголт өгөх, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин, хурц хордлогын талаарх асуудал, тэдгээрийн гарах болсон шалтгаан, төрийн зүгээс уг асуудалтай холбогдолтой харилцааг хэрхэн зохицуулж байгаа талаар тодорхой мэдлэгийг олгоход оршино.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn