Газар, үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ /2016-2017-намар.А.Нарантуяа/

Instructor

Нарантуяа А

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

     Газар болон үл хөдлөх хөрөнгийн үнэ, үнэлгээний талаархи ойлголт, тэдгээрийг чанар, эдийн засгийн хандлагаар тодорхойлох арга аргачлалын  онолын болон эрх зүйн үндэслэлийг судална.

     Газар болон үл хөдлөх хөрөнгийн үнэ, үнэлгээ, төрөл, ангилал, тэдгээрийг чанар, эдийн засгийн хандлагаар хэрхэн тодорхойлох арга, аргачлалуудын талаархи онолын болон эрх зүйн мэдлэгийг эзэмшинэ.

    Газар болон үл хөдлөх хөрөнгийг орон зайн түвшин, онцлог, үнэлгээний төрөл, ангилал, эрх зүйн үндэслэл зэрэгт харгалзуулан үнэлгээний арга, аргачлалыг сонгож, тооцож, тодорхойлох чадвар дадал эзэмшинэ.

Ашиглах ном сурах бичгүүд:

Зохиогч

Номын нэр

Тоо ширхэг

Хаана байгаа

1

Ц.Цэрэнбалжир, Б.Наранчимэг

Газрын кадастр, УБ 2004 он

5

Номын санд

2

П.Мягмарцэрэн

Газрын кадастр, УБ 2004 он

5

Номын санд

3

Д.Ганхуяг

Үл хөдлөх хөрөнгийн эдийн засаг, үнэлгээ, УБ  2005 он

2

Хувийн номын санд

4

ГТХА, ГХГЗЗГ

Газрын харилцааны хууль тогтоомжийн эмхтгэл, УБ 2006 он, 2007

10

Номын санд

5

Х. Ыханбай

Байгаль орчны эдийн засаг ба байгалийн нөөцийн тогтвортой менежтент, УБ 2005 он

5

Номын санд

6

А.А.Варламов

Земельный кадастр. Том 4: Оценка земель, М 2006

1

Хувийн номын санд

7

А.А.Варламов, А.В.Севостьянов

Земельный кадастр. Том 5: Оценка земли и иной недвижимости, М 2006

1

Хувийн номын санд

8

Л.Н.Тепман

Оценке недвижимости, М 2008

1

Хувийн номын санд

9

П.В. Кухтин, и др

Управление земельными ресурсами

1

Хувийн номын санд

10

                             http://www.mongolianlaws.mn/  

MУ-ын хуулиуд

11

                             http://www.land-construction.gov..mn/  

ГХБГЗЗГ

12

                             http://www.nso.mn/  

Үндэсний статистикийн газар

13

                              http://www.pmis.gov.mn/                         

МУ-ын төрийн байгууллагуудын веб хуудас

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn