Instructor

Armir Ziba

MSc

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Qëllimi kryesor i lendes "Financa Publike" është krijimi dhe zhvillimi i njohurive bazë për të  analizuar rolin që luan qeveria në ekonominë dhe jetën e qytetarëve të saj. Në veçanti, ne do të konsiderojme cilat janë arsyet kryesor për ndërhyrjen e qeverisë në ekonominë e tregut dhe studimin e ndikimit të programeve të shpenzimeve qeveritare dhe politikes tatimore në sjelljen dhe mirëqenien e qytetarëve.

Lenda "Financa Publike" mbulon rolin dhe madhësinë e sektorit publik, duke përfshirë shkakun ndërhyrjeve të tilla si dështim të tregut dhe shqetësimet e shpërndarjes; mobilizimin e burimeve publike nëpërmjet tatimeve dhe taksave, duke përfshirë ekonominë e tatimeve, tatimi i të ardhurave ( tatimit mbi të ardhurat personale), pasuria ( tatimi në pronë ), dhe tatimi në konsumi ( TVSH , akciza ) dhe reformat e sistemeve tatimore. Politika e shpenzimeve, duke përfshirë vlerësimin e programeve të mbrojtjes sociale të qeverisë dhe projektet e ndryshme qeveritare. Efikasitetin e sektorit publik dhe efektivitetit i tij, roli i sektorit privat në prodhimin dhe ofrimin e mallrave dhe shërbimeve publike , bilanci fiskal, deficiti i financimit dhe decentralizimi fiskal. Lenda do të mbulojë një gamë të gjerë çështjesh në Financa publike me një fokus në debatet e politikës aktuale. 

Pjesmarrja ne diskutimet dhe plotesimi i kuizeve jane pjese e rendesishme ne ndertimin e notes tuaj finale.

Silabusi:

Tema 1 "Hyrje ne Finance"
 • Financa publike dhe ideologjia
 • Qeveria ne pamje te pare
 • Roli i teorise
 • Mjetet e analizes empirike
Tema 2  " Mjetet e Analizes Normative"
 • Ekonomiksi i mireqenies
 • Ekonomia e prodhimit
 • Teorema e pare baze e ekonomiskit te mireqenies
 • Drejtesia dhe teorema e dyte baze e ekonomiksit te mireqenies
 • Deshtimi i tregut
Tema 3 " Te Mirat Publike"
 • Perkufizimi i te mirave publike
 • Ofrimi eficient i te mirave publike
 • Perfitimi i kondites se eficences
 • Debati i privatizimit  - Ofrimi publik ndaj atij privat
Tema 4 " Eksternalitetet"
 • Natyra e eksternaliteteve
 • Analiza grafike
 • Reagimet private
 • Reagimet publike ndaj eksternaliteteve
 • Eksternalitetet pozitive
Tema 5 " Vendimarrja Publike - Ekonomia Politike"
 • Demokracite e drejteperdrejta
 • Rregullat e votimit me shumice
 • Tregtimi i votave - Logrolling
 • Teorema e pamundesise
 • Demokracia perfaqesuese
 • Punonjesit e administrates publike
 • Shpjegimi i rritjes se influences se Qeverise
Tena 6 " Rishperndarja e te Ardhurave"
 • Shperndarja e te ardhurave
 • Interpretimi i te dhenave mbi shpernadrjen e te ardhurave
 • Aryset e rishperndarjes se te ardhurave
 • Rishperndarja Pareto e te ardhurave
 • Bartja e shpenzimeve
Mid-term exam Kontrolli i njohurive
                                                                            

Literatura Baze:

"Financa Publike - Leksione dhe Ushtrime" - Harvey Rosen, 2009, Tirane

"Financa Publike" - Prof. Dr. Abulmenaf Bexheti - 2008, Tetove 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn