Instructor

Mikko Niemelä

Psykologian, uskonnon, historian ja filosofian opettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • muodostaa perustellun käsityksen filosofian luonteesta ja menetelmistä tutustumalla filosofisiin ongelmiin ja niiden mahdollisiin ratkaisuihin
 • oppii arvioimaan väitteiden totuutta sekä harjaantuu esittämään ja vaatimaan erilaisille mielipiteille ja väitteille perusteluja sekä hahmottamaan esitettyjen perustelujen rakennetta ja arvioimaan niiden pätevyyttä
 • tuntee ja oppii erilaisten harjoitusten kautta soveltamaan filosofian työtapoja, kuten oletusten kyseenalaistamista, käsitteiden luokittelua ja määrittelemistä sekä ajatuskokeiden ja vastaesimerkkien käyttöä
 • perehtyy joihinkin keskeisiin filosofisiin kysymyksiin ja niihin liittyviin käsitteellisiin erotteluihin
 • tuntee perustavia tieto-opillisia erotteluja, osaa eritellä ja arvioida kriittisesti erilaisia tiedollisia uskomuksia ja tutustuu tietämiseen joissain lukion oppiaineissa.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • mitä filosofia on, filosofisten kysymysten ja filosofisen ajattelun luonne filosofian perinteessä ja ajankohtaisiin ongelmiin sovellettuna
 • johdonmukaisen argumentaation ja pätevän päättelyn perusteet ja niiden harjoitteleminen suullisesti ja kirjallisesti
 • keskeisiä filosofisia peruskysymyksiä ja -erotteluja: henki ja aine, vapaus ja välttämättömyys, käsitteellinen ja empiirinen, objektiivinen ja subjektiivinen
 • tiedon ja informaation, arkitiedon ja tieteellisen tiedon sekä tieteen ja pseudotieteen ero
 • tiedon ja argumentaation luonne eri tiedonaloilla: miten väitteitä muodostetaan, koetellaan ja perustellaan joissain lukion oppiaineissa

ARVIONTI

 • kurssikoe, tuntiaktiivisuus, kurssitehtävät

KURSSIKIRJA

 • Argumentti 1 - Johdatus filosofiseen ajatteluun, SanomaPro

Course content

 • 1 Filosofia ja filosofian opiskelu

 • 2 Filosofian synty ja kehityskaari

 • 3 Filosofian osa-alueet

 • 4 Todellisuus - yksilöstä riippuvainen vai riippumaton?

 • 5 Todellisuus - henkeä vai ainetta?

 • 6 Tiedon lähde - järki vai kokemus?

 • 7 Todellisuus - sattumaa vai määräytynyttä?

 • Esitelmä filosofista

 • 8 Pätevän päättelyn perusteet

 • 9 Argumentaatiovirheet

 • 10 Tieto ja informaatio

 • 11 Arkitieto ja tieteellinen tieto

 • 12 Tieteellinen tutkimus

 • 13 Tiede ja näennäistiede

 • 14 Tieteiden kirjo

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn