Instructor

Tuomas Kankaanpää

Reaaliaineet opettaja hi yh ue et fi ps

Aineenopettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

 

Tieto, tiede ja todellisuus (päivitä lops 15 tekstit)

 


​Opettaja: Tuomas Kankaanpää

 

TAVOITTEET

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• hahmottaa, mitä tieto ja tietäminen ovat filosofiassa, tieteessä ja arkielämässä

• osaa arvioida, millaisia kuvia todellisuuden perusrakenteesta muodostuu filosofiassa, tieteessä

ja katsomuksissa

• oppii erittelemään ja arvioimaan kriittisesti tiedollisia uskomuksia ja väitteitä

• oppii hahmottamaan tieteellisen tutkimuksen ja päättelyn luonnetta.

 

KESKEISET SISÄLLÖT

 

• metafysiikan keskeisiä kysymyksiä ja peruskäsitteitä, erilaisia käsityksiä metafysiikan 

luonteesta,

todellisuuden rakenne luonnontieteellisen, ihmistieteellisen ja käytännöllisen tiedon valossa

• totuuden luonne ja totuusteoriat

• tiedon mahdollisuus ja rajat, tiedon oikeuttaminen

• tietäminen, ymmärtäminen ja tulkinta, käytännöllisen ja tieteellisen tiedon eroja ja

yhtäläisyyksiä, tietäminen luonnontieteissä ja ihmistieteissä

• tieteellisen tutkimuksen luonne ja sen metodologisia peruskäsitteitä

• argumentoinnin ja päättelyn perusteita

 

Oppikirja:

Arviointi: Harjoitukset, oppitunnit, kurssikoe

 

Course content

 • Oppimisympäristö

 • Kurssisuunnitelma

 • FI3 kurssiin sisältyvä kirjallinen työ

 • Kurssikoe

 • Kurssin muistiinpanot

 • 1 Mitä voidaan tietää? Mitä tieto on?

 • 2 Rationalismi

 • 3 Empirismi

 • 4 Totuusteoriat

 • 5 Logiikka

 • 6 Mitä tiede on?

 • 7 Miten tutkimusta tehdään?

 • 8 Metafysiikka ja tieto

 • 9 Jumalatodistukset

 • 10 Kieli ja olemassaolo, kieli ja taito

 • Kurssiin liittyvää videomateriaalia

 • Kurssin keskeisten käsitteiden kertaus

 • Linkkiapaja

 • Sovelluspankki

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn