Instructor

Tuomas Kankaanpää

FM, Aineenopettaja: hi yh ue et fi ps. Kauhavan yläkoulu ja Kauhavan lukio

Aineenopettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

 

ET1 Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää ja osaa soveltaa maailmankatsomuksellisia käsitteitä ja hahmottaa

  niiden välisiä yhteyksiä sekä osaa eritellä erilaisten maailmankatsomusten piirteitä

  ja lähtökohtia

 • ymmärtää, miten yksilölliset ja yhteiskunnalliset tekijät vaikuttavat

  maailmankatsomuksen muotoutumiseen, ja osaa eritellä oman katsomuksensa ja

  siihen liittyvien uskomusten muotoutumista

 • osaa tarkastella kriittisesti niin omia kuin muiden uskomuksia sekä erilaisten

  medioiden tarjoamaa informaatiota

 • osaa hyödyntää eri oppiaineissa oppimaansa elämänkatsomuksensa

  muodostamisessa ja erottaa tieteellisen, ei-tieteellisen ja epätieteellisen maailmankuvan.

 

Keskeiset sisällöt

 • median ja muiden informaation lähteiden toimintalogiikka sekä niihin kohdistuva kriittinen katsomuksellinen ajattelu sekä katsomuksellisen argumentaation erittely erilaisista näkökulmista 

 • koulun, median, politiikan, tieteen, taiteen, viihdeteollisuuden sekä uskonnollisten ja kulttuuristen yhteisöjen vaikutus maailmankuviin ja -katsomuksiin sekä omaan elämänkatsomukseen

 • tyypillisiin informaation käsittelyyn ja ympäröivän todellisuuden jäsentämiseen liittyvien kognitiivisten vääristymien tarkastelu sekä omassa että muiden ajattelussa

 • erilaisia maailmankatsomuksia – esimerkiksi sekulaareja, uskonnollisia, poliittisia ja elämäntapaan liittyviä – sekä niiden piirteiden ja perusoletusten tutkimista eri tieteiden tarjoamin välinein

 • maailmankatsomuksen, maailmankuvan ja elämänkatsomuksen käsitteet sekä niiden keskinäinen suhde ja asema omassa elämänkatsomuksessa

 

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn