Johdatus insinöörimatematiikkaan

Instructor

Mauri Suhonen

Reviews (3)

Iiris Siltala
Antti Suuronen
Oliver Koskinen

Overview

Tämän opintojakson aikana kertaamme:

  1. Laskutoimitukset
  2. Murtoluvut
  3. Potenssit
  4. Juuret
  5. Kymmenenpotenssimuodon
  6. Polynomit
  7. Yhtälöt
  8. Prosenttilaskut (jos ehdimme)                                 Moniste 

Kertaus on rakennettu siten, että jokaisesta aihealueesta on tehty alla olevan kuvan mukainen taulukko, missä on videot, luentomonisteet, harjoitustehtäviä ratkaisuineen ja vielä palautettavia kotitehtäviä. Materiaalia on tarkoitus käyttää siten, että ensin tutustutaan aiheeseen videon ja luentomonisteen avulla. Sen jälkeen yritetään omin avuin ratkaista taulukossa olevia harjoitustehtäviä. Harjoitustehtävien ohessa olevista ratkaisuista voi sitten tarkistaa onnistuuko harjoitustehtävien tekeminen. Kun harjoitustehtävien tekeminen tuntuu sujuvan, niin voi siirtyä palautettavien tehtävien pariin.

Jokaisessa aihealueessa on palautettavien tehtävien joukossa sekä Quiz että kotitehtäviä, joista molemmat on tarkoitus tehdä ja palauttaa. Quizin osalta palautus tapahtuu automaattisesti, sillä antamasi vastaus talletetaan ja yrittää saa vain kerran. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Quiz-tehtävät kannattaa tehdä käsin paperille ennen vastauksen antamista. Kotitehtävät on tarkoitus laskea irralliselle paperille, johon laitetaan oma nimi ja paperi tuodaan oppitunnille. Oppitunnin alussa katsotaan kotitehtävien ratkaisut ja kerään paperit pois ja talletan kotitehtävistä saadut pisteet jokaiselle opiskelijalle erikseen.

Tehtävät-välilehdeltä löytyy harjoituskokeita ja harjoitustehtäviä. Niiden avulla voi vapaasti harjoitella opintojakson aihepiirin tehtäviä. Harjoitustehtäviin on annettu myös lyhyet ratkaisut, mutta harjoituskokeisiin ei. 

Koe on maanantaina 30.9 klo 16:00-17:00 Alphassa. Puolet koetehtävistä tulee suoraan Tehtävät-välilehden tehtävistä. 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn