TE  1.2. Terveyden perusteet

Instructor

kati sandvik

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

TAVOITTEET : Kurssin tavoitteena on , että opiskelija

 • tuntee fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen työ- ja toimintakykyyn sekä työ ja muuhun turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja osaa arvioida niiden toteutumista omassa elämäntavassaan ja ympäristössään
 • tietää kansantautien ja yleisimpien tartuntatautien ehkäisyn merkityksen yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta sekä oppii pohtimaan niiden ehkäisyyn liittyviä ratkaisuja yhteiskunnassa
 • tunnistaa terveyserojen syntyyn vaikuttavia tekijöitä
 • osaa hankkia, käyttää ja arvioida terveyttä ja sairauksia koskevaa tietoa sekä pohtia terveyskulttuuriin ja teknologiseen kehitykseen liittyviä ilmiöitä terveysnäkökulmasta
 • tuntee keskeiset terveyden ja sosiaalihuollon palvelut

KESKEISET SISÄLLÖT

 • työ- ja toimintakykyyn sekä turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä : ravitsemus, uni, lepo ja kuormitus, terveysliikunta, mielenterveys, sosiaalinen tuki, työhyvinvointi, työturvallisuus, turvallisuus kotona ja vapaa-aikana, ympäristön terveys
 • seksuaaliterveys, parisuhde, perhe ja sukupolvien sosiaalinen perintö
 • kansantaudit ja yleisimmät tartuntataudit sekä niihin liittyvät riski- ja suojaavat tekijät sekä niihin vaikuttaminen
 • sairauksien ja vammojen itsehoito, ensiapu ja avun hakeminen
 • terveyserot maailmassa, terveyseroihin vaikuttaviin tekijöihin tutustuminen
 • terveystietojen tiedonhankintamenetelmiä sekä terveyttä koskevan viestinnän, mainonnan ja markkinoinnin krittiinen tulkinta
 • terveydenhuolto- ja hyvinvointipalvelujen käyttö, kansalaistoiminta kansanterveystyössä

ARVIOINTI

 • kurssikoe
 • yksilö- ja ryhmätehtävät
 • aktiivisuus, tuntityöskentely
 • arvioinnissa korostetaan terveyttä ja sairautta koskevan tiedon ymmärtämistä ja soveltamista

POISSAOLOT

 • selvitettävä , liikaa poissaoloja (3) mahd. lisätehtäviä

 

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn