Mitmekultuuriline õpikeskkond

Instructor

Mati Lukas, PhD

Head

TTÜ Avatud Ülikooli juhataja. Lõpetanud Tallinna Ülikooli üldtehniliste distsipliinide ja füüsika erialal ning Universite de Paris I Pantheon - Sorbonne rahvusvaheliste suhete ajaloo alal. Rahvusvaheliste suhete ajaloo doktor. Asutanud Eesti Diplomaatide Kooli, töötanud Audentes Business School ja Mainor Business School rektorina, kaugkoolituse didaktika professorina. Mitmete protokolli ja etiketi raamatute autor.

Reviews (2)

Helina Villem
Virve Siirak
Very nice!

Overview

Eesmärk

Multikultuurse õpikeskkonna kursus on loodud eesmärgiga pakkuda osalejatele teadmisi kultuuride erinevusest ning suurendada nende teadlikkust multikultuurses õpperühmas õpetamise headest tavadest ja levinumatest probleemidest. 

 

Sissejuhatus ainesse

Viimasel aastasajal toimunud tehniline progress, inimeste vaba liikumine, rahvaste segunemine ning globaliseerumine tervikuna on toonud kaasa selle, et üherahvuselisi ja ühekeelelisi kogukondi praktiliselt enam ei eksiteerigi. Õpitakse ja töötatakse mitmekultuurilistes kollektiivides. Samas on inimgruppidel riigipiiridest sõltumatult omad kultuurilised tunnused. Mitmekultuurilise ühiskonna edukaks toimimiseks on oluline, et erinevast rahvusest inimesed tunneksid ja mõistaksid erinevatest kultuuriruumidest pärit inimeste väärtushinnanguid, käitumistavasid ja suhtlemismudeleid.

Eerinevate kultuuride paremaks mõistmiseks käsitleb kursus mitmeid kultuurimudeleid, võrdleb aja, ruumi ja tõe käsitlusi erinevatest kultuuriruumides, uurib keelekasutust, kuulamisharjumusi, suhtlemis- ja juhtimisstiile ning kommunikatsioonimustreid. 

Teiste kultuuride paremaks tundmaõppimiseks ning erisuste märkamiseks tehakse kursuse raames mitmeid interaktiivseid harjutusi ja mänge.

 

Programm

Mõisted: kultuur, identiteet, kultuuri komponendid, kultuuri juured, kultuuri omandamine, inkulturatsioon, akulturatsioon, mitmekultuurilisus, kultuuridevaheline õppimine, kultuuritundlikkus 

Kultuurimudelid: religioossed kultuurimudelid, Aasia kultuurimudelid, R.D Lewis kultuurimudel, F. Trompenaarsi kultuurimudel, G. Hofstede kultuurimudel, Edward T ja Mildred Reed Halli käitmispõhised kultuurikomponendid, J.Demorgoni  ja M.Molzi kultuuride määratlus, M.J. Benneti kultuuridevahelise tundlikkuse arengumudel.

Aja ja ruumi käsitlused erinevates kultuuriruumides

Tõe kontseptsioonid

Keelekasutus

Juhtimisstiilid

Kommunikatsioonimustrid

Kuulamisharjumused

Kultuuride vaheliste barjääride ületamine: kuldreeglid erinevates kultuuriruumides suhtlemiseks.

Interaktiivsed harjutused ja ülesanded: energiaharjutused, individuaalsed harjutused, simulatsioonimängud.

Uurimistöö ja ettekanded.

 

Õpiväljundid

Kursuse läbinu:

  • Teab kultuuride definitsioone ja oskab eristada erinevaid kultuurimudeleid
  • Mõistab erinevatest kultuuriruumidest pärit inimeste väärtushinnanguid ja käitumismudeleid ning on salliv ja lugupidav teiste kultuuride esindajatesse
  • Oskab suhelda erinevatest kultuuriruumidest pärit inimestega ning omab teadmisi kulutuuride kujunemise ja vastastikku rikastavate mõjutuste kohta.

Kirjandus ja allikad

Lewis R.D., Kultuuridevahelised erinevused. Kuidas edukalt ületada kultuuribarjääre. 2007, TEA, Tallinn http://www.crossculture.com/

Cross-Culture analyses of current affairs and everyday events, http://blog.crossculture.com/

Exploring Culture: Exercises, Stories and Synthetic Cultures 8/25/02 Edition

by Gert Jan Hofstede (Author), Paul B. Pedersen (Author), Geert Hofstede (Author)

Geert Hofstede on-line: http://geerthofstede.com/training-consulting/online-lectures/

Hampden-Turner C.M, Trompenaars F.: Building Cross-Cultural Competence: How to Create Wealth from Conflicting Values: https://www.amazon.com/Building-Cross-Cultural-Competence-Create-Conflicting/dp/0300084978

Läbivad teemad õppekavas ja nende rakendamine koolis

http://www.curriculum.ut.ee/sites/default/files/www_ut/lt_kogumik_i.pdf  

Airi Kukk, Maia Muldma, Jelena Nõmm “Õppimine ja õpetamine mitmekultuurilises õpikeskkonnas” : http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/40601/Archimedes_opikeskkond.pdf?sequence=1

T-Kit käsiraamat: Kultuuridevaheline õppimine:  http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/1667983/content.pdf/ef526453-3d04-4d95-9fa5-99c4da02f082

Hille Pajupuu: "Kuidas kohaneda võõras kultuuris", Eesti Keel SA, Tallinn 2001:https://www.eki.ee/kasutajad/hille.pajupuu/Z-files/Kuidas%20kohaneda%20võõras%20kultuuris.pdf 

Foster, D.  Euroopa riikide etikett ja tavad. 2002, Ersen, Tallinn

Foster, D. Aasia riikide etikett ja tavad, 2002, Ersen, Tallinn

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn