Instructor

We train activity - social coaching as method of work with the disabled

The Strategic Partnership for innovation “We train activity - social coaching as method of work with the disabled” coordinated by ALPI SOCIAL INNOVATIONS (Poland) and realized in partnership with ASSOCIAZIONE UNIAMOCI ONLUS (ITALY) and Associação Intercultural Amigos da Mobilidade (Portugal). The key element of the project is to develop an innovative program of working with the people with intellectual disability based on the method of individual social coaching. The main result of the project are the development and implementation of an innovative social coaching programme, an e-learning course for social coaches, a platform dedicated to the social coaches, selection and training of 9 social coaches.

Reviews (1)

Iwona Alpi

Overview

Social coaching jako metoda pracy z niepełnosprawnymi to innowacyjnym programem pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, opartymi na metodzie indywidualnego coachingu społecznego.

Innowacyjnym aspektem tego kursu e-learningowego jest jego umiejętność efektywnego szkolenia Social Coach, dając uczniom konkretne narzędzia i przydatne wskazówki, które mogą go uczynić ich profesjonalistami w dziedzinie społecznej.

Coaching zdaje się być połączeniem interaktywnego nauczania z reklama, doradztwem i mentoringiem, jednak nie jest żadnym z nich. Termin “coaching” może mieć wiele różnych znaczeń, każde z nich zależne jest od osoby, która się nim posługuje. Generalizując, głównym zadaniem coachingu jest pomoc jednostce w rozwiązaniu jej problemów i ulepszeniu jej bytu.

 

STRUKTURA KURSU

Ten kurs oferuje pełną ścieżkę nauczania podzieloną na 5 głównych obszarów:

1 - Trening socjalny jako metoda pracy z osobami upośledzonymi umysłowo.

2 - Jak radzić sobie z niepełnosprawnym coachee i jak wdrażać program coachingowy.

3 - Zasoby i narzędzia.

4 - Motywacja i przeszkody w coachingu.

5 - Przykłady.

6 - Szczegóły.

Kurs przewiduje kilka testów dla każdego rozdziału, aby umożliwić uczącym sprawdzenie nabytej wiedzy i zapewnia wydanie certyfikatów uczestnikom.

 

ŹRÓDŁA I USTALENIA

Podstawy projektu są eklektyczne: używamy zróżnicowanych metod opartych na naszych doświadczeniach. Bazujemy na samodzielności, systemie motywowania, nastawieniu na rozwiązywanie problemów, wsparciu pracowników.

 

KTO JEST ADRESATEM TEJ METODY?

Metoda ta została zaprojektowana dla oficjalnych (Institutional) coachów oraz osób, które dostarczają informacji coachingowych osobom potrzebującym opieki.

Ty czytelniku jesteś na przykład doradcą, pedagogiem, członkiem rodziny, lub może pełnoetatowym coachem. Książka ta odpowiada Twojej roli jako coacha, jeśli zakładamy, że ludzie osiągają najlepsze wyniki przy wsparciu ich środowiska społecznego. Wierzymy,  że możemy zaoferować rozeznanie i narzędzia, które pomogą Ci stworzyć jak najlepszą rolę trenera, coacha.

 

CELE

 • Budowa samodzielności wśród uczestników szkolenia.
 • Ułatwienie i zwiększenie efektywności pracy osób o specjalnych potrzebach.
 • Wkład w rozwój i większą innowacyjność podczas pomocy ludziom o potrzebie bardziej intensywnego wsparcia
 • Zmiana postrzegania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie
 • Zwiększenie kwalifikacji pracowników.

 

SPODZIEWANE EFEKTY

Wyniki, które oferuje ta metoda:

 • Łatwa metoda dla zawodowych lub nieformalnych pracowników.
 • Zrozumiała metoda dla osoby potrzebującej opieki lub wsparcia.
 • Elastyczna metoda do zastosowania w różnych kontekstach i dla różnych grup docelowych.

 

Przewodnik ten został zrealizowany jako finalny produkt współpracy w ramach projektu:

Strategic Partnership for innovation “social coaching as method of work with the disabled” koordynowanym przez ALPI SOCIAL INNOVATIONS (Polska) oraz realizowanym przy współpracy z ASSOCIAZIONE UNIAMOCI ONLUS (Włochy)and AMIGOS DA MOBILIDADE (Portugal). Jest to kompletny program, który powstał w wyniku spotkania i wymiany dobrych praktyk między profesjonalistami pracującymi z osobami niepełnosprawnymi w 3 różnych organizacjach, którzy połączyli swoje wcześniejsze doświadczenia i know-how w nowy i globalny program, który został później zatwierdzony i uogólniony, tak aby można go uznać za program mający zastosowanie na poziomie europejskim.

 

The information and views set out in this e-learning course are those of the authors and neither the European Commission may be held responsible for the use which may be made of the information contained therein. 

Course content

 • 1.1 COACHING OSÓB ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI

 • 1.2 The social coach

 • 1.3 - Porównajmy: tradycyjne metody pracy z niepełnosprawnymi i Social coaching

 • 2.1 - Przegląd różnych rodzajów niepełnosprawności i sposobów podejścia do osób niepełnosprawnych

 • 2.2 SOCIAL COACHING: proces pracy

 • 2.3 SZCZEGÓŁY: OCENA I ADAPTACJA

 • 3.1 ŹRÓDŁA: sociogram

 • 3.2 NARZĘDZIA

 • 4.1 MOTYWACJA

 • 4.2 Przeszkody

 • 5.1 - Przykład zastosowania: SOCIAL SKILLS COACHING

 • 6. DODATKOWO

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn