Instructor

Armir Ziba

MSc

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

Lenda: Biznesi Elektronik (E-Biznesi)

Silabus

 

Profesor: Prof. Dr Gudar Beqiraj

Asistent: MSc. Armir Ziba

Email: a.ziba@eust.edu.mk / Zyra nr 506

Semestri:

I

Lenda:

E Obligueshme

Kredite:

8 EKTS

 

 

Literatura Baze:

  • E-Biznesi, Dr. Sc. Ilir Doci
  • E-Business and E-Commerce Management Strategies, 4th Edition, Dave Chaffey

 

Qellimet e lendes:

E-Biznesi eshte nje fushe interdisciplinore e cila perfshine koncepte kryezore te biznesit dhe teknologjise. Ky kurs do te permbaje njohuri bazike te eBiznesit dhe do te diskutohen efektet e eBiznesit, shkaqet, efektet e aplikimit dhe ndryshimit te njesive biznesore nga biznese tradicionale ne biznese elektronie. Do te studijohen llojet dhe format e ndryshme te eBiznesit me nje theks te vecante B-B dhe B-C, dhe si ato do te ndryshojne ne te ardhmen.

 

Pas perfundimit te suksesshem te kursit, studentet do te arrijne qe:

  1. Ti kuptojne aryset dhe perfitimet e aplikimit te suksesshem te eBiznesit
  2. Format dhe aspektet e ndryshme te eBiznesit
  3. Te kuptojne cilat jane hapat e nevojshme per te startuar nje eBiznes te suksesshem
  4. Te kuptojne rrisqet  te eBiznesit dhe si t’ju shmanget ketyre rriziqeve

 

Notimi

 

Nota finale e secilit student perbehet prej:

 

Pjesmarrja e obligueshme ne leksione dhe seminare

10%

Aktiviteti I treguar nga studentet

15%

Projekti Final

15%

Kolokuiumi I pare

30%

Kolokuiumi I dyte

30%

 

Kompletimi I suksesshem I kursit kerkon qe studenti/studentet te arrine me shume se 50% ( ne menyre komulative nga te gjithe aktivitetet e lartepermendura)

 

Perqindja %

Nota Finale

 50% - 60%

6

61% - 70 %

7

71% - 80%

8

81% - 90%

9

91% - 100%

10

 

Permbajtja e lendes dhe javet e leksioneve

 

Java

Kapitulli

Java 1

Hyrje ne eBiznes. Koncepte

Java 2

Kuptimi internetit

Java 3

Modelet e eBiznesit

Java 4

Strategjite e eBiznesit

Java 5

Realizimi I eBiznesit

Java 6

eBanking

Java 7

Pagesat elektronike

Java 8

Koncepte te tjera te zhvillimit te eBiznesit

Java 9

Kategorite e eBiznesit

 

Data e kolokuiumeve dhe provimeve finale caktohet nga Administrata e Universitetit Nderkombetar te Struges

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn