Instructor

Armir Ziba

MSc

Reviews (1)

Alma Oxha

Overview

 

Lenda: Bazat e Menaxhimit

Silabus

 

Profesor: Prof. Dr Aleksander Biberaj

Asistent: MSc. Armir Ziba

Email:

a.biberaj@yahoo.com  

a.ziba@eust.edu.mk / Zyra nr 506

Semestri:

III

Lenda:

E Obligueshme

Kredite:

8 EKTS

 

 

Literatura Baze:

  • “Bazat e Menaxhmentit” Prof. Dr Blerim Ramosaj, Prishtine 2010
  • “Management” Hicks and Gullet, McGraw-Hil – New York

 

Qellimet e lendes:

Ky kurs prezenton nje perfshirje sistematike te menaxhimit ne teori dhe praktike. Do te mbuloje aplikimin e menaxhmentit si teori dhe probleme praktike ne planifikim, organizim, udheheqje dhe kontroll te aktiviteteve biznesore.

Teoria bashkekohore e menaxhimit po ndryshon ne menyre drastike, dhe ne kete kurs do te diskutohet rreth ndryshimeve organizative te cilat paraqiten ne ditet e sotme.

Shfrytezimi I rasteve studimore, diskutimeve dhe zgjidhjeve te problemeve konkrete, do te ndihmojne ne pervetesim  sa me te mire te njohurive dhe te materialit dhe kursit perkates.

Studentet mbas perfudnimit te kursit do te mundet qe:

  • Te kuptojne planifikimin si funksion te menaxhmentit. Baza ku te gjitha vendimet menaxheriale fillojne.
  • Definimin e te gjitha qellimeve dhe objketivave organizative te cilat duhet te permbushen ne menyre eficente dhe efikase. Do te kuptojne organizimin si  nje lidhje midis aktiviteteve te ndryshme te organizates.
  • Studentet duhet te kuptojne natyren e evaluimit te proceseve direkte, te faktoreve motivues, elementet e lidershipit dhe teknikat te ndryshme te menaxhimit dhe
  • Studentet duhet te njohin  natyren e kontrollit, te organizates dhe te struktures organizative

 

Notimi

 

Nota finale e secilit student perbehet prej:

 

Pjesmarrja e obligueshme ne leksione dhe seminare

10%

Aktiviteti I treguar nga studentet

15%

Projekti Final

15%

Kolokuiumi I pare

30%

Kolokuiumi I dyte

30%

 

Kompletimi I suksesshem I kursit kerkon qe studenti/studentet te arrine me shume se 50% ( ne menyre komulative nga te gjithe aktivitetet e lartepermendura)

 

Perqindja %

Nota Finale

 50% - 60%

6

61% - 70 %

7

71% - 80%

8

81% - 90%

9

91% - 100%

10

 

Permbajtja e lendes dhe javet e leksioneve

 

Java

Kapitulli

Java 1

Kuptimi I menaxhmentit

Java 2

Menaxhmenti si discipline shkencore

Java 3

Planifikimi si funksion I menaxhmentit

Java 4

Procesi I vendosjes

Java 5

Organizimi si funksion I menaxhmentit

Java 6

Personeli (staffing)

Java 7

Udheheqja si funksion I menaxhmentit

Java 8

Motivimi dhe format e motivimit

Java 9

Kontrolli si funksion I menaxhmentit

Java 10

Shkollat e menaxhimit

Java 11

Trendet e zhillimit te menaxhimit

 

Data e kolokuiumeve dhe provimeve finale caktohet nga Administrata e Universitetit Nderkombetar te Struges

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn