Instructor

Armir Ziba

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Qellimet e lendes:

Ky kurs prezenton nje perfshirje sistematike te menaxhimit ne teori dhe praktike. Do te mbuloje aplikimin e menaxhmentit si teori dhe probleme praktike ne planifikim, organizim, udheheqje dhe kontroll te aktiviteteve biznesore.

Teoria bashkekohore e menaxhimit po ndryshon ne menyre drastike, dhe ne kete kurs do te diskutohet rreth ndryshimeve organizative te cilat paraqiten ne ditet e sotme.

Shfrytezimi I rasteve studimore, diskutimeve dhe zgjidhjeve te problemeve konkrete, do te ndihmojne ne pervetesim  sa me te mire te njohurive dhe te materialit dhe kursit perkates.

Studentet mbas perfudnimit te kursit do te mundet qe:

  • Te kuptojne planifikimin si funksion te menaxhmentit. Baza ku te gjitha vendimet menaxheriale fillojne.
  • Definimin e te gjitha qellimeve dhe objketivave organizative te cilat duhet te permbushen ne menyre eficente dhe efikase. Do te kuptojne organizimin si  nje lidhje midis aktiviteteve te ndryshme te organizates.
  • Studentet duhet te kuptojne natyren e evaluimit te proceseve direkte, te faktoreve motivues, elementet e lidershipit dhe teknikat te ndryshme te menaxhimit dhe
  • Studentet duhet te njohin  natyren e kontrollit, te organizates dhe te struktures organizative

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn